Page 5 - TTSO Şubat 2018 Gazetesi
P. 5

Şubat 2018                    Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                        5

        Almanya’dan Türk işadamlarına                    yatırım daveti
                                                     tekstil, makine ve elektrik-elektro-
                                                     nik sektörleri geliyor. Kuzey Ren-
                                                     Vestfalya’da ikamet eden Türkiye
                                                     kökenli 23 bin kişi kendi işinin
                                                     sahibi. Sağladıkları istihdam sa-
                                                     yısı 120 bine ulaştı ve 11 milyar
                                                     euronun üzerinde ciro yapıyorlar.
                                                     Son yıllarda eyaletten Türkiye’ye
                                                     2 milyar euronun üzerinde ya-
                                                     tırım geldiğini görüyoruz. Buna
                                                     karşılık Türkiye’den oraya giden
                                                     yatırım 60-70 milyon euro civa-
                                                     rında. Almanlar Türkiye’de ge-
                                                     nellikle üretim yatırımı yapıyorlar.
                                                     Türkiye’den oraya giden firmalar
                                                     satış ve satış sonrası hizmet ama-
                                                     cıyla gittikleri için yüksek serma-
                                                     yeye ihtiyaçları olmuyor. Aradaki
                                                     fark bu nedenle büyük. Ancak
                                                     önümüzdeki yıllarda bu farkın
                                                     azalacağını düşünüyoruz. Geçen
      Almanya’nın Kuzey-Ren Vest- daha büyütürseniz, yarıçapı 500 kilo- kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: yıl 45 firma bizim rehberliğimiz-
     falya Eyaleti Ekonomik Kalkınma  metre olan bir alan Amsterdam, Pa- “Sosyal hayatın ve ekonominin  de eyalette şirketleşti. 19 binin
     Ajansı Türkiye Temsilcilik Müdürü  ris, Münih, Londra, Berlin gibi şehir- her alanında çalışan Türk insanı var.  üzerinde yabancı firma faaliyet
     Dr. Adem Akkaya, TTSO meclis  leri de kapsıyor ve bu çemberde 160  Eyaletten Türkiye’ye 2016 yılında 3.9  gösteriyor ve 1 milyon kişiye iş
     üyelerine eyaletteki yatırım olanak- milyonun üzerinde tüketici yaşıyor.  milyar euroluk ihracat, 3.8 milyar  imkânı sağlıyor.”
     larıyla ilgili bilgi verdi. Akkaya,  Bu rakam AB nüfusunun 3’te birine ve  euroluk ise ithalat gerçekleştirilmiştir.  Konuşmasının ardından so-
     büyük bir coğrafyaya ve nüfusa  satın alma gücünün de yüzde 45’ine  Kuzey Ren-Vestfalya’nın Alman eko- ruları da yanıtlayan Dr. Adem
     hitap edebilen eyaletin, yatırımcılar  denk geliyor.  Dolayısıyla yabancı  nomisindeki payı yüzde 23 civarında.  Akkaya ve NRW.INVEST Turkey
     açısından merkezi özellikleri dikka- yatırımcılar bölgemize pazara yakın  Eyaletten Türkiye’ye en çok makine,  Projeler-Medya-Halkla  İlişkiler
     te alındığında çok cazip olduğunu  olup satış yapmak amacıyla geliyor- taşıt ve yedek parça, kimyasal ürün- Sorumlusu  Bülent  Açıkalın’a,
     vurguladı.           lar. Kuzey Ren-Vestfalya’yı 9 milyon  leri ve metal ürünler satılıyor. Buna  TTSO Meclis Başkanı M. Şadan
      Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti  nüfuslu bir ülke olarak düşünürsek,  karşılık eyalet Türkiye’den en fazla  Eren ve TTSO Başkanı M. Suat
     Ekonomik Kalkınma Ajansı (NRW. Hollanda ve Türkiye kadar gayri safi  hazır giyim alıyor. Daha sonra sı- Hacısalihoğlu tarafından günün
     INVEST) Türkiye Temsilcilik Müdürü  hasıla üretiyor ve dünya çapında da  rasıyla taşıt ve taşıt yedek parçaları,  anısına plaket sunuldu.
     Dr. Adem Akkaya, bölgeyi yurtdı- ilk 20’ye giriyor. Eyaletin önde gelen
     şında tanıtmak ve bölgede şirketleş- sektörleri, makine imalatı, gıda, kim-
     mek isteyen işadamlarına bürokra- ya, metal, otomotiv, elektrik-elektronik
     tik destek vermek için çalışmalarını  olarak sıralanıyor. Eyaletin bir önemli
     sürdürdüklerini belirterek şunları  özelliği de dünyanın en büyük fuar
     söyledi:            merkezi olması. Hasılatı en yüksek
      “Bu amaçla Çin, Hindistan, Rus- 50 Alman firmasından 19’unun şir-
     ya, Amerika, Japonya gibi ülkeler  ket merkezleri, Kuzey Ren-Vestfalya
     de olduğu gibi Türkiye’de de 10  eyaletinde bulunuyor. Birçok büyük
     yıldır bir ofisimiz var. Türk firmaları  firmanın da satın alma merkezleri
     genellikle satış amaçlı yatırım yapı- eyalette faaliyet gösteriyor.”
     yorlar. Kuzey-Ren Vestfalya’da 17  “TÜRKİYE KÖKENLİ 23 BİN KİŞİ
     milyon nüfus yaşıyor. Düsseldorf’u  KENDİ İŞİNİN SAHİBİ”
     merkez alırsanız kamyonunuzla  Almanya’daki Türk nüfusunun
     bir saat içinde 17 milyon tüketiciye  üçte birden fazlasının bu bölgede yer
     ulaşabiliyorsunuz. Bu çemberi biraz  aldığını da vurgulayan Dr. Adem Ak-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10