Page 4 - TTSO Şubat 2018 Gazetesi
P. 4

4                        Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                    Şubat 2018
     TTSO Meclisi’nden Hollanda’nın
             soykırım kararına tepki

      Trabzon Ticaret ve Sanayi Oda- sıkıştırma adına yapılan bazı eylem-
     sı Yönetim kurulu Başkanı M. Suat  ler her zaman oluyor. Bunlardan biri
     Hacısalihoğlu, Hollanda Temsilciler  de Hollanda Temsilciler Meclisinin
     Meclisi’nde sözde Ermeni soykırımı- aldığı soykırım kararı. Bizleri gerçek-
     nı tanıyan önerinin kabul edilmesi  ten üzmüştür. Hiçbir şekilde belirli bir
     kınayarak, “Bu karar ülkemiz açı- tabana dayanmayan bir karardır.
     sından yok değerindedir” dedi. Osmanlı döneminde Türk milletine
      ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI  gerçekten soykırımı uygulayanlar,
      ŞADAN EREN YÖNETİMİNDE    şimdi tam tersi davranışlarla tüm dün-
          YAPILDI       yada ülkemizi zor durumda bırakma
      Trabzon Ticaret ve Sanayi Oda- konusunda karar alma çalışmalarına
     sı Şubat ayı meclis toplantısı Meclis  devam ediyor. Bu karar ülkemiz açı-
     Başkanı M. Şadan Eren yönetimin- sından yok sayılacak bir karardır.
     de yapıldı. Toplantının ilk bölümün- Ama önemli olan dost diye bildiğimiz
     de yönetimin geçen ayki faaliyetle- ülkelerin bizlere karşı davranışları-
     rinin yer aldığı film gösterildi. dır. Hepimizin bildiği gibi Hollanda
       HOLLANDA'YA SOYKIRIM    ile olan ilişkilerimiz ticari anlamda
          KINAMASI       önemli seviyede. Hollanda ile 10
      Meclis toplantısında daha son- milyar dolar civarında ticari ilişkimiz
     ra söz alan TTSO Başkanı M. Suat  var. Gerek bu ticaret hacmini, gerek
     Hacısalihoğlu, Hollanda Temsilciler  iki ülke işadamlarının ve şirketlerinin
     Meclisi’nin, 1915 olaylarını Ermeni  karşılıklı yatırımlarını dikkate aldığı-
     soykırımı olarak tanımasını kınadık- mızda, yapılan bu tabansız ve taraflı
     larını belirterek şunları söyledi: karar almanın yakışan davranış ol-
      “Türkiye Cumhuriyeti devletini  madığını belirtmek istiyorum.”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9