Page 3 - TTSO Şubat 2018 Gazetesi
P. 3

Şubat 2018                    Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                        3


          TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi
              için çalışmalar hızlandı

      Trabzon’un Arsin ilçesinde ya-
     pımı planlanan TR61 Yeşil Endüstri
     Bölgesi ile ilgili Bilim, Sanayi ve Tek-
     noloji Bakanlığı’nda Bakan Faruk
     Özlü ve İçişleri Bakanı Süleyman
     Soylu’nun da katılımıyla değer-    Arazi etüt çalışmaları başladı
     lendirme toplantısı gerçekleştirildi.
     Toplantıda, çalışmaların geldiği
     noktanın memnuniyet verici oldu-                                TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi’nin
     ğu vurgulanırken, bölgenin yatırım                               arazi etüt çalışmaları başladı.
     programına alınması çalışmalarının                                 Trabzon’un Arsin ilçesinde ya-
     daha da hızlandırılacağı belirtildi.                              pımı planlanan TR61 Yeşil Endüst-
      Toplantıya Bilim, Sanayi ve Tek-                               ri Bölgesi ile ilgili Bilim, Sanayi ve
     noloji Bakanı Faruk Özlü, İçişleri                             Teknoloji Bakanlığı’nda Bakan Faruk
     Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon                                Özlü ve İçişleri Bakanı Süleyman
     Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Bü-                               Soylu’nun da katılımıyla yapılan de-
                                                     ğerlendirme toplantısı sonrası arazi
     yükşehir Belediye Başkanı Orhan                               etüt çalışmalarına başlandı.
     Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Mil-
     letvekilleri Muhammet Balta, Adnan                                 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
     Günnar ve Salih Cora, TTSO Baş-                                 lığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlü-
     kanı M. Suat Hacısalihoğlu, DOKA                                ğü Yer seçimi şubesinden Nimetullah
     Genel Sekreteri Onur Adıyaman,                                Erbaş, Utku Bayrak ve TTSO proje
     Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ya-                                uzmanı Cengizhan Sungurlu, TR61
     şar Öztürk, Sanayi Bölgeleri Genel                               Yeşil Endüstri Bölgesi’nin kurulacağı
                                                     alan için arazi etüt çalışmalarını ger-
     Müdürlüğü Daire Başkan Vekili Or-                                çekleştirdiler.
     han Kılınç ve diğer ilgililer katıldı.
                                                      Arazi etüt çalışmaları kapsamın-
      Toplantıda TR61 Yeşil Endüstri                              da Trabzon’daki TEİAŞ, Meteoroloji
     Bölgesi için bugüne kadar yapılan                                11. Bölge Müdürlüğü, Su Ürünleri
     çalışmalar değerlendirildi, bundan                              Merkez Araştırma Enstitüsü Müdür-
     sonraki çalışmalar hakkında görüş                                lüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube
     alışverişinde bulunuldu ve takvim                              Müdürlüğü, TİSKİ, Trabzon Büyükşe-
     belirlendi. Yeşil Endüstri Bölgesi’nin  TTSO Başkanı M. Suat Hacısali- teşekkür ettiklerini vurguladı. Top- hir Belediyesi İmar Müdürlüğü, Ar-
     yatırım programına alınması ko- hoğlu, Trabzon heyeti olarak TR61  lantının oldukça verimli geçtiğini  sin Belediyesi, Sanayi İl Müdürlüğü
     nusundaki çalışmaların daha da  Yeşil Endüstri Bölgesi Projesi’ne des- belirten Hacısalihoğlu, “Bundan  ziyaret edilerek alan ile ilgili bilgiler
     hızlandırılacağı vurgulanırken, ya- teklerinden dolayı Bilim, sanayi ve  sonra yapılacak çalışmalarla ilgili  alındı. Bu bilgiler ışığında ilgili ba-
     tırımda bugüne kadar geçen süre  Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İçişleri  yol haritası belirlendi. Çalışmaların  kanlıklardan görüşler alınarak çalış-
     alınan mesafenin memnuniyet verici  Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık bü- kısa sürede geldiği nokta memnuni- maların hızlandırılacağı belirtildi.
     olduğu değerlendirmesi yapıldı. rokratları ve teknik çalışma ekibine  yet verici düzeyde” diye konuştu.
   1   2   3   4   5   6   7   8