Page 2 - TTSO Şubat 2018 Gazetesi
P. 2

2                        Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                    Şubat 2018     biri de Trabzon’da kurulmakta olup
     TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi adını al-
     mıştır. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Ba-
     kanlığımız tarafından yürütülmekte
     olan Endüstri Bölgesi'nde orta ve
     1. Sayfadan devam deflenmektedir. Bugün bölgemizde
     yüksek teknolojik ürün üretimi he-
     ulaştığımız sanayi üretim birikimi-
     mizi bir üst seviyeye yani orta ve ile-
     ri teknoloji seviyesine çıkartılacaktır.
      Projede son durum?
      Kanun çıktıktan sonra yol hari-
     tasını ve çalışma programını belir- etmek istiyorum. Şimdiden TR61 Ye- yüzde 30 ortaklığımız devam etmek- ra bedava veriyoruz ve bütün devlet
     leyerek bir plan çerçevesinde adım  şil Endüstri Bölgesi'ne şehrimizden,  tedir. Buraların gelişmesi ve yatırım  teşviklerinden  yararlandırıyoruz.
     adım sonuca ilerliyoruz. Cumhur- kendi içimizdeki sanayicilerimizden  yapılması konusunda gerek bizler ge- Yatırımcılarımız, sanayicilerimiz sa-
     başkanımızın talimatları doğrultu- yatırım talepleri gelmeye başladı. Bu  rekse arkadaşlarımız, yönetim kuru- dece yatırımın yapılması ve işletme
     sunda da bir taraftan yatırım talep- 3 bin dönüm alanın en az 500 dönü- lunda görev alarak OSB’lerin önemli  sermayesine para harcayacaklar.
     leri toplanıyor.        mü şehrimizdeki sanayicimize ayrıldı.  noktaya gelmesinde katkı sağlamıştır.
      15 Mart 2018 tarihinde ise  Başvuruda bulunarak proje sunan  Şu anda OSB’lerin doluluk oranı çok  Bu alanda sadece endüstri bölgesi
     Trabzon’un Arsin ilçesinde yapımı  sanayicilerimiz gibi diğer sanayici- yüksek olup, özellikle Şinik OSB’de  değil Ar-Ge merkezleri olacak, lo-
     planlanan TR61 Yeşil Endüstri Böl- lerimiz de kendi sektörlerinde orta  büyüme alanı için başvurularımız  jistik merkez olacak, liman olacak.
     gesi ile ilgili Bilim, Sanayi ve Tek- ve yüksek teknolojik yatırım projele- yapıldı, projelerimiz hazırlanıyor.  Tüm bu gelişmeler ışığında TR61
     noloji Bakanlığı’nda Bakan Faruk  rini şimdiden hazırlamalarında fayda  Şinik’te bir o kadar daha yatırım ala- Yeşil Endüstri Bölgesinin kurulduğu
     Özlü ve İçişleri Bakanı Süleyman  var.           nı olacak. Benzer şekilde Beşikdüzü  Arsin’den, Trabzon’dan, öncelikle
     Soylu’nun da katılımıyla değer- Başvurular odamıza yapılıyor.  de genişletiliyor.     bölgemize, ülkemize ve daha sonra
     lendirme toplantısı gerçekleştirildi.  Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı  Şehrimizde yıllardır hep birlikte
     Toplantıda, çalışmaların geldiği  tarafından değerlendirilerek onay  takip ettiğimiz Yatırım Adası, yani  da çevre ülkelerle orta-yüksek tek-
     noktanın memnuniyet verici oldu- veriliyor. Bakanlığımızın değerlendir- Endüstri Bölgesi projesi var. Bu hep  nolojik sektörlerde üretim, işbirliği,
     ğu vurgulanırken, bölgenin yatırım  mesinde en önemli kıstas ise orta ve  birlikte yürüttüğümüz bir projeydi.  ihracat süreçleri başlayacaktır. Bu
     programına alınması çalışmalarının  yüksek teknolojik ürün, Ar-Ge ve İno- Sonuçta bunun kanununu çıkartan,  işlemlere işletmelerimizi, kendimizi
     daha da hızlandırılacağı belirtildi. vasyon odaklı projelerin sunulması. siyasiler ve şehir ile işbirliği yaparak  hazırlamalıyız. Tek başına endüstri
      Yapılan bu toplantının ardın- TTSO, Trabzon’da sanayinin ge- bugüne getiren yine odamızdır. bölgesinin varlığı ve tetikleyeceği
     dan TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi’nin  lişmesi doğrultusunda kurulan orga- Geleceğe dönük sanayi yönünden  yan sektörler, hizmet alanları ve
     kurulacağı alanın etüt çalışmala- nize sanayi bölgelerinin kurucu or- çok büyük adımlar atıldı. Kolay işler
     rı Trabzon’da başlattıldı. Altyapı  tağıdır. Yüzde 30 kurucu ortaklığını  değildi bunlar. İstemek ve öngörüyle  benzer etkiler düşünüldüğünde ya-
     kamu kaynakları ile üst yapılar ise  yaptığımız Arsin OSB’yi tamamlayıp  olabilecek işlerdir. Buraya yerli ve  şanacak değişimin öncelikle üretim
     özel sektör marifetiyle yapılacaktır.  müteşebbis heyete devrettik. Şinik,  uluslararası yatırımcılarımızı bekliyo- biçimimizin orta ve yüksek teknolo-
     Buradan sanayicilerimize teşekkür  Vakfıkebir, Beşikdüzü OSB’lerinde  ruz. Bu yatırım arazilerini yatırımcıla- jiye dönüşeceği aşikârdır.           Trabzon’un kurtuluşunun            100. yıldönümü kutlandı


        Trabzon’un düşman     TTSO Meclis Başkanı M. Şadan  Trabzon Valiliği önünde düzenlenen  masının ardından saygı duruşunda
      işgalinden kurtuluşunun   Eren ile Yönetim Kurulu Başkanı M.  çelenk sunma törenine de katıldı. bulunularak İstiklal Marşı okundu.
                                      Törende Valilik, Garnizon Komu-
      100. yıl dönümü törenle    Suat Hacısalihoğlu, Trabzon’un düş- tanlığı ve Büyükşehir Belediyesi’nin  Törene katılan asker, öğrenci ve
                                                     protokol üyeleri, Valilik önünde fo-
                     man işgalinden kurtuluşunun 100.
              kutlandı.  Yıldönümü kutlamaları kapsamında  çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunul- toğraf çektirdi.

                                        Grafik - Tasarım - Hazırlık
                                                           Baský:
       Trabzon Ticaret Gazetesi       Yayın Kurulu         Hacer Yavruoğlu       İber Matbaacılık ve Amb. San.
           Sahibi          Erkut Çelebi, Tolga Avcı      Tel: 0462 326 72 28
                                                           Tic. Ltd. Şti.
     Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası adına Özcan İlarslan, Nevzat Özer                   2 Nolu Gazipaşa Sk.
        Yönetim Kurulu Başkanı                   Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý
       M. Suat Hacısalihoğlu        Yazı İşleri Müdürü    Pazarkapı Mh. Sahil Cd. No: 3 Trabzon İskenderpaşa Mh. No: 4
                          Aydýn Topcu       Tel: 326 80 70 (4 Hat) Faks: 321 88 77  Tel: 0462 321 72 36
   1   2   3   4   5   6   7