Page 9 - TTSO Ocak 2018 Gazetesi
P. 9

Ocak 2018                    Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                        9           Avrupa Işletmeler Ağı 2018 Firma      Bilgilendirme Ziyaretlerine Devam Ediyor
      Dünyanın 67 ülkesinde faali- dan firmanın atölyesini gezerek atı-
     yetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler  labilecek yeni adımlar, imalat süreç-
     Ağı projesi kapsamında Trabzon Ti- lerinin iyileştirilmesi, ihracata yönelik
     caret ve Sanayi Odası Avrupa İşlet- destekler ve yatırım destekleri konu-
     meler Ağı proje uzmanları 2018 yılı  sunda firma yetkilisine bilgi verdi.
     firma ziyaretlerine devam ediyor. Firma ziyaretleri hakkında bilgi
      Ziyaretler kapsamında Değir- veren Türker Metin ONUR ilerleyen
     mendere Bölgesinde bulunan Kur- günlerde farklı firmalarla süreci de-
     şun Plastik firmasını ziyaret eden  vam ettireceklerini, üretici firmalar ve
     proje uzmanı Türker Metin ONUR,  öncelikli hedefi ihracat olan firmalar-
     lastik ayak giysileri ve üretim sü- dan gelen taleplere göre ziyaret prog-
     reci hakkında firma yetkilisi Savaş  ramını şekillendirdiklerini sözlerine
     KANDEMİR’den bilgi aldı. Ardın- ekledi.


                                  Ticari

     Rus firmanın mobilya aksesuarları  BRMD20160720001   İşbirlikler   Arap Körfezi ülkelerinin  tarımsal yiyecek ürünleri konusunda
        için üretici arayışı.   2014 yılında ülkenin          en büyük yatak üretici- aktif olan tedarikçiler arıyor. Sek-
        BRRU20170206001      kuzeyinde  kurulmuş           lerinden biri durumda.  töründe 10 yılı aşkın bir tecrübeye
     Moldovia Cumhuriyeti'nden Rus şir- olan Moldovalı tahıl şirketi, kahvaltı- Farklı türde ihtiyaçları olan müşteri- sahip firma, uzun vadeli işbirliği ku-
     keti, 2008 yılından bu yana mobilya  lık tahil gevreği, mısır aperatifleri ve  leri için yatak üretimi yapan firma,  rabileceği ortaklar aramakta.
     üretiminde ve dağıtımında uzman- şeker hastaları için bisküvi üretiyor  fason üretim anlaşması yapmak is- Romanyalı bir firma spor ayakkabı
     laşmıştır. Şirket, ofis, mutfak, oturma  ve satıyor. Bulgaristan, Romanya,  teyen yatak üreticileri arıyor. üreten ayakkabı üreticilerine fason
     odası, yatak odası mobilyaları üretip  Türkiye veya Ukrayna'daki bir da- LED ışık ve aydınlaşma  iş yaptırmak istiyor.
     sakmaktadır ve yalnızca çevre dostu  ğıtım anlaşması uyarınca organik  armatürleri, iç dış aydınlatma  BRR020170216001
     malzemelerle üretim yapmaktadır.  üretimleri için ekolojik hammadde- üretimi ve dağıtımında  Markalı ve promosyon ürünlerin üre-
     Firma, imalat anlaşması çerçeve- ler (un ve tatlandırıcılar) satın almak  uzmanlaşmış Katarlı bir firma  timinde uzmanlaşmış bir Romanya
     sinde işbirliği yapmak için mobilya  istemektedir.        distribütörlük anlaşması ya da  firması, lastik veya sentetik malze-
     parçaları üreticileri aramaktadır. Polonyalı araştırmacının gıdaların  fason üretim anlaşması altında  meden yapılmış esnek tabana sahip
     Fin şirketin, gemi inşaatı projeleri  ömrünü uzatmak için ürettiği  aydınlatma armatürü üreten  erkek, kadın ve çocuklara yönelik
      için taşeron ve tedarikçi arayışı. amlajala yönelik ortaklık arayışı. tedarikçiler arıyor.  spor ayakkabı üreticileri aramakta.
        BRFI20170817001         TOPL20160819001         BRQA20170720001      Firma potansiyel ortakları ile fason
     Gemi inşa endüstrisinde faaliyet  Bir Polonlayı bilim adamı, yiyecek- 2009 yılından bu yana faali- üretim anlaşması yapmak istiyor.
     gösteren Finlandiya şirketi faaliyet- lerin tazelik derecesini uzatan bir  yet göstermekte olan firma tüm  Bosna Hersek'ten bir mobilya
     lerini gelişletmek amacıyla çeşitli  paket geliştirdi. Teknoloji, yiyicekle- Ortadoğu'ya ürün sevkiyatında bu- firması ham madde tedarikçileri
     doğu Avrupa ülkelerinden tedarik- rin küf, maya ve bakteri üremesini  lunmakta. Firma ürün yelpazesini  arıyor.
     çiler ve taşeronlar arıyor. Şirketin  engelleyerek kötüleşmesini önlemek  gelişletecek yeni LED ampüller ve  BRBA20170825001
     bu kapsamda gemi çi donanımı,  bioaktif modifiye ediciye dayanıyor.  aydınlatma armatürlerinin dağıtı- Evlerde kullanıma yönelik döşemeli
     tesisat, mobilya ve sıhhi tesisat te- Lisans sözleşmesi ve teknik yardım  mını gerçekleştirmek veya bunları  mobilyalar üreten Bosna Hersekli bir
     darikçileri ile teknik tesisler özellik- ile ticari anlaşma şeklinde bir işbirli- Katar'da kendi ya da ortağının mar- firma, üretim anlaşması yapabilece-
     le ilgisini çekmektedir. Şirket bu iş  ği sunulmaktadır.  kasıyla üretmek istiyor.    ği ham madde tedarikçileri arıyor.
     çerçevesinde, uzun vadeli imalat,  Yatak üretimi ve alımı satımı  Karadağlı bir içecek, bakkaliye  İki ayrı üretim tesisine sahip bir aile
     taşeronluk ve dış kaynak kullanımı  yapan Katarlı bir firma fason  ve sebze-meyve distribütörü  şirketi olan firma, yüksek kalitede
     ortaklıkları aramaktadır.    üretim anlaşması yapacak yatak.    tedarikçiler arıyor.   kanepe ve yatak üretiminde uzman-
     Moldovalı firmanın ürettiği ürünler  BRQA20171009001         BMRE20160818001      laşmış durumda.
     için organik hammadde tedarikçisi  1979 yılında kurulmuş olan firma  Tüketici mallarının dağıtımında uz-
           arayışı.                       manlaşmış Karadağlu bir distribütör
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14