Page 8 - TTSO Ocak 2018 Gazetesi
P. 8

8                        Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                    Ocak 2018


      Avrupa Işletmeler Ağı Ulusal Toplantısı
              Gaziantep'te Gerçekleştirildi
      Avrupa İşletmeler Ağı  Ulusal  KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dai-
     Toplantısı, Türkiye’nin bütün böl- re Başkanı Necati Günaydın toplantı
     gelerinden katılımcılar ile 31 Ocak  açılış konuşmasında Avrupa İşletme-
     tarihinde Gaziantep'te gerçekleşti- ler Ağı Projesinin ülkemizdeki mevcut
     rildi.             durumu ve ülkemize aktarılan fonlar
      Toplantıya Trabzon Ticaret ve  itibariyle şu ana kadar Türkiye’nin
     Sanayi Odasını temsilen Avrupa  toplam 10 buçuk milyon Avro de-
     İşletmeler Ağı Proje Uzmanı Türker  ğerinde kaynak ile 38 ülke arasında
     Metin ONUR katıldı. Gaziantep Sa- 7’inci konumda olduğunu kaydetti.
     nayi Odasında düzenlenen toplantı- AB Türkiye Delegasyonu Ataşe-
     ya ayrıca, AB Türkiye Delegasyonu  si Laura Zampetti: Avrupa İşletmeler
     Ataşesi Laura Zampetti, KOSGEB  Ağı Projesi’nin AB ve Türkiye arasın- ğını söyledi. Zampetti, Avrupa'nın  ğini sözlerine ekledi.
     AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Ne- daki ticaret hacmini arttırdığını kay- 2020 hedeflerinin gerçekleşmesi için  Toplantının ilerleyen bölümün-
     cati Günaydın ile Türkiye’nin bütün  dederken, KOBİ’lerin AB ve Türkiye  Avrupa İşletmeler Ağı Projesi’nin  de ise Avrupa İşletmeler Ağı işleyişi
     bölgelerinden Avrupa İşletmeler Ağı  ekonomisine inovasyon ve iş olanağı  Türkiye’de etkin hizmet vermesiyle bu  konuları ve proje ile ilgili eğitimlerle
     projesi çalışanları katıldı.  konusunda büyük katkılar sağladı- hedeflerin beraberce gerçekleştirilece- program devam etti.

       Firmalarımıza Fikri Tescil Hakları ve GS1 Barkod Sistemi


            Konularında Hizmet Vermeye Devam Ediyoruz                      2006 yılından bugüne kurulu  nımlanmasına olanak sağlayan GS1  Adres: Trabzon Ticaret ve Sanayi
                     bulunan Türk Patent Enstitüsü Tem- Barkod Sistemi hakkında bilgi, danış- Odası- Pazarkapı Mahallesi
                     silciliği aracılığı ile Marka, Patent,  manlık, başvuru ve sonraki süreçler  Sahil Caddesi No:103 Kat:5
                     Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım  hakkında firmalarımıza hizmet ver- Ortahisar/Trabzon
                     konularında araştırma, bilgilendirme,  meye devam ediyoruz.    Türker Metin ONUR - Emrah
                     danışmanlık ve başvuru süreçlerinde  Fikri Tescil hakları ve Barkod işlemleri  AYVAZ
                     firmalarımıza hizmet vermeye devam  ile ilgili merak ettiğiniz her türlü konu
                     ediyoruz.            hakkında bilgi almak için ofisimizle  Tel: 0462 326 80 70 –
                                                         Dahili:269-268
                      Ticari ürünlerin hızlı ve doğru ta- irtibata geçebilirsiniz.    Fax: 0462 326 80 60
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13