Page 5 - TTSO Ocak 2018 Gazetesi
P. 5

Ocak 2018                    Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                        5


            “Trabzon’u dışa açmak için


        işadamlarımız fuarlara katılmalı…”

      Trabzon Ticaret ve Sanayi Oda- olarak Tahran’da fuara katıldıklarını  “Önümüzdeki süreçte Tebriz, Cid-
     sı Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu,  belirten Başkan Hacısalihoğlu, “İran  de, Riyad ve Dubai fuarları var. Biz
     tüm işadamlarına turizm ve çeşitli  bizim için önemli bir pazar. Geçen  tüm fuarları duyuruyoruz. Sonradan
     sektörlerdeki fuarlara katılmala- yıl Tahran’da fuarlara katılmaya  bazı kesimlerden haberimiz olmadı
     rı çağrısında bulunarak, “Ama- başladık. Bunun olumlu emarelerini  deniliyor. Üzerine basa basa söyle-
     cımız Trabzon’u dışa açmak. Bu  2017’de gördük. Bu yıl yine katıldık.  mek istiyoruz. Lütfen bunları unutma-
     da işadamlarımızla olacaktır. Bu  Şehrimize sıcak ülkelerdeki insan- yın. Fuarlara katılın. Bu fuarlara ka-
     bakımdan fuarlar çok çok önemli.  lar yaz aylarında daha çok geliyor.  tılmanın hepimizin asli görevlerinden
     Şehrimiz bizlerin bu hareketliliğiyle  İran’ın güneyinde de böyle bir nüfus  biri olduğunu belirtmek istiyorum.
     gelişip büyüyecek.” dedi.    var. Oralarda tanıtımları daha faz- Almanya’da bir gıda fuarı da var.
      Fuarlara büyük önem verdik- la yapmak suretiyle bölge insanının  Asansör fuarı var. Trabzon’da dur-
     lerini belirten Trabzon Ticaret ve  şehrimize gelmesi konusunda, ulaşım  makla bir şey yapamayız. Dışa açıl- Şehrimiz bizlerin bu hareketliliğiy-
     Sanayi Odası Başkanı M. Suat Ha- olanaklarıyla birlikte kolaylıklar sağ- ma projemizi hepiniz biliyorsunuz.  le gelişip büyüyecek. Ekonomiden
     cısalihoğlu, “Sadece turizm değil  lamaya çalışıyoruz. Tahran’ın ardın- Amacımız Trabzon’u dışa açmak.  sorumlu kurum olarak üzerimize
     her türlü fuar imkânlarını sektör- dan EMITT fuarında da kentin ortak  Bu da işadamlarımızla olacaktır. İşa- düşeni yaptığımızı düşünüyoruz.
     lere uygun olarak işadamlarımıza  bir tanıtımını yaptık” dedi. damlarımız gidip gördüklerini bura- Noksanlarımız olabilir. Ama öneri
     sunuyoruz, üyelerimizin katılımı  Başkan Hacısalihoğlu, önümüz- da anlatacaklar ki, şehrimiz büyüsün,  de bekliyoruz. Öneriler doğrultu-
     konusunda yardımcı olmaya çalışı- deki günlerde düzenlenecek fuarlarla  oradaki tecrübeler buraya yansısın.  sunda daha fazla çalışma gayreti
     yoruz” dedi. Ocak ayı içinde oda  ilgili bilgi verirken de şunları söyledi: Bu bakımdan fuarlar çok çok önemli.  içindeyiz.”    OSB Müteşebbis    Heyet Üyeleri Belirlendi


       Trabzon’daki organize sanayi bölgelerinin müteşebbis heyetlerinde
       yer alacak TTSO meclis üyeleri de Ocak ayı toplantısında belirlendi.
       Buna göre Beşikdüzü OSB Müteşebbis heyetinde TTSO adına Emin
       Uludüz ve Cesur Gerigelmez asıl, İbrahim Bayburt ve Fatih Mengüç
       yedek, Akçaabat Şinik OSB müteşebbis heyetinde M. Suat Hacısa-
       lihoğlu, Sadık Atmaca, Selahattin Bektaş ve İsmet Mısır asıl, Serkan
       Turan, Yusuf Şentürk, İlker Yıldırım ve İbrahim Sertel yedek, Vakfıkebir
       OSB Müteşebbis heyetinde Şaban Bülbül, M. Tayfun Ataman, Davut
       Gerigelmez ve Aydın Kamber asıl, Hüseyin Yılmaz, Bahattin Çelik,
       Rüştü Çakır ve Erdinç Türk yedek üye olarak görev yapacak.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10