Page 4 - TTSO Ocak 2018 Gazetesi
P. 4

4                        Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                    Ocak 2018                   TTSO Ocak ayı meclis toplantısı yapıldı...
     TTSO Meclisinden Zeytin Dalı
          Harekâtı'na tam destek


      Trabzon Ticaret ve Sanayi Oda-
     sı Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu,
     Afrin’e yönelik düzenlenen Zey-
     tin Dalı Harekâtı’yla ilgili olarak,
     “Bütün Türk milletinin bu harekâtın
     maddi ve manevi arkasında oldu-
     ğunu görüyor ve bundan da gurur
     duyuyoruz” dedi. TTSO Meclis Baş-
     kan Yardımcısı Halil İbrahim Nal-
     bant da, “TTSO olarak her zaman
     olduğu gibi bugün de terör ve ma-
     sum insanların katledilmesine karşı
     kararlı tutumundan taviz vermeyen  zaferle tamamlanacağına, bölgeye  ülkemizin güvenliğini ve geleceğini  verilen zayiatın ne kadar olduğunu
     devletimizin ve kahraman ordumu- barış ve huzurun geleceğine inancı- sarsacak hareketlerde ve eylemlerde  hepimiz biliyoruz. Bölgede istikrarın
     zun yanındayız” ifadesini kullandı. mız tamdır. TTSO olarak her zaman  bulunmak üzere çalışmalar yapmak- olması Türkiye’nin istikrarı anlamı
      NALBANT: "TTSO KAHRAMAN    olduğu gibi bugün de terör ve masum  tadır. Sadece görünürde olan terör  taşır. O bölgelere yapılan ihracatın,
       ORDUMUZUN YANINDA"     insanların katledilmesine karşı kararlı  örgütleri değil bunların arkasındaki  üretimi ne kadar attırdığı ve ekono-
      Trabzon Ticaret ve Sanayi Oda- tutumundan taviz vermeyen devletimi- diğer devletler de ülkemizin gelece- minin ne kadar canlı ve hızlı gelişme
     sı Ocak ayı meclis toplantısı Meclis  zin ve kahraman ordumuzun yanın- ği konusundaki hasmane tutum ve  içinde olduğu hepimizin malumudur.
     Başkan Yardımcısı Halil İbrahim  dayız. Ordumuzun kayıp vermeden  davranışlarıyla bölgeyi tamamen bir  Dolayısıyla o bölgenin siyasi yönden
     Nalbant yönetiminde yapıldı. Nal- zafer haberleriyle dönmesini bütün  terör örgütü yuvası haline getirmiş- istikrara kavuşması ülkemizin ekono-
     bant, meclis toplantısının açılışında  kalbimizle diliyoruz. Şehitlerimize  lerdir. Devletimizin kararlı tutumu ve  mik yönden istikrara kavuşması ve
     yaptığı konuşmada, Türk Silahlı  Allah’tan rahmet, gazilerimize acil  aldığı karar sonucunda Afrin bölge- tüm sektörlerde gelişen ekonominin
     Kuvvetleri’nin bölgeyi terör örgüt- şifa, milletimize başsağlığı diliyoruz.  sine Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yap- sürdürülebilir olmasını sağlayacak-
     lerinden temizlemek ve huzuru sağ- Allah Mehmetçiğimizi konusun, şanlı  tığı bu harekât, ülkemizin geleceğini  tır.”
     lamak amacıyla Afrin’de bir ope- tarihi zaferlerle dolu ordumuzu mu- kurtaran bir harekettir. Tam zama- Başkan Hacısalihoğlu, “Harekâtın
     rasyon yürüttüğünü anımsatarak  zaffer kılsın.”       nında yapılan bir hareket olduğunu  tamamen barış amaçlı olduğunu, o
     şunları söyledi:         HACISALİHOĞLU: "TÜRK MİLLETİ  söyleyebiliriz. Bütün Türk milletinin  bölgedeki sivil yaşantının titiz şekil-
      “Fırat Kalkanı ile başlayan ve  MADDİ VE MANEVİ OLARAK  bu harekâtın maddi ve manevi ar- de korunması konusunda Türk Silahlı
     Zeytin Dalı Harekâtı'yla devam  HAREKÂTIN ARKASINDADIR"   kasında olduğunu görüyor ve bun- Kuvvetlerinin ne kadar hassas dav-
     eden operasyonlarıyla Türkiye,  Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası  dan da gurur duyuyoruz. Ülkemizin  randığını hepimiz görüyoruz. Bir or-
     terör örgütlerine ve destekçilerine  Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Zeytin  güvenliği ve ekonomik yönden refahı  dunun çete savaşı yapması kolay şey
     gereken cevabı en güçlü şekilde  Dalı Harekâtı’nın Türkiye’nin birinci  için sahada terörü yok etme adına,  değil. Türk ordusu bunda ne kadar
     vermektedir. Türk milleti söz konusu  gündemi haline geldiğini belirterek  buna bağlı olarak da terör örgütleri- başarılı olduğunu tüm dünyaya gös-
     vatan olduğu için tek yürek olmuş- şunları söyledi:      ni destekleyen devletlerle bu işin son  termiştir. Şehitlerimize rahmet diliyor,
     tur. Tamamıyla sınır güvenliğimizin  “Yıllardır ülkemizin terör konu- noktaya kadar bitirilmesi hepimizin  gazilerimize geçmiş olsun diyoruz.
     korunması, bölgede tehdit oluştu- sunda çekmiş olduğu sıkıntı had saf- dileğidir. Teröre tahammül edecek  Her zaman maddi ve manevi olarak
     ran terör koridorunun yok edilmesi  haya ulaşmıştır. Yurt içinde terörizme  tarafımız kalmamıştır. Şehitlerimiz,  arkalarındayız. Gerekirse bize de
     ve insanlığın başına bela olan terör  karşı devletimizin aldığı başarılı so- maddi kayıplarımız ülkemizin geliş- görev düştüğünde orada olacağımızı
     örgütlerinin kökünün kazınmasını  nuçlar sonucunda terör örgütleri de  mesinin durdurulmasıdır. Bu bilinçli  herkesin bilmesi gerekiyor” diye ko-
     amaçlayan Zeytin Dalı Harekâtı’nın  ülkemize darbeyi dışarıdan vurmak,  hareket sonucunda yıllardır ülkemize  nuştu.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9