Page 3 - TTSO Ocak 2018 Gazetesi
P. 3

Ocak 2018                    Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                        3
       Bakan Özlü ile Endüstri Bölgesi
       değerlendirme toplantısı yapıldı         TR61 Yeşil Endüstri
        Bölgesi ile ilgili Bilim,
         Sanayi ve Teknoloji
         Bakanlığında geniş
     katılımlı bir değerlendirme
        toplantısı düzenlendi.
      Bakan Faruk Özlü projeyi
       “Türkiye’nin orta ve ileri
      teknoloji alanındaki çıkış
      projelerinden biri” olarak
      tanımlayarak, çalışmaları
       yakından takip ettiğini
              vurguladı.

      Trabzon’un Arsin ilçesinde ya-
     pımı planlanan TR61 Yeşil Endüst-
     ri Bölgesi ile ilgili Bilim, Sanayi ve  Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürü  den ele alınması kararlaştırıldı” dedi. teknoloji alanındaki çıkış projelerin-
     Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün de  Ali Vedat Çiftçi ile diğer ilgililer ka- “BAKAN ÖZLÜ TÜRKİYE’NİN  den biri olarak gördüklerini belirt-
     katılımıyla bir değerlendirme top- tıldı.           TEKNOLOJİDEKİ ÇIKIŞ PROJESİ  ti. Biz de bakanlarımıza, projenin
     lantısı gerçekleştirildi. Bakan Özlü  TTSO Başkanı M. Suat Hacısali- OLARAK DEĞERLENDİRDİ” sonuca doğru ilerlemesindeki ilgi
     projeyi “Türkiye’nin orta ve ileri tek- hoğlu, toplantıda ilgili firmanın stra- Başkan Hacısalihoğlu, toplantıda  ve takipleri nedeniyle bir kez daha
                                                     teşekkür ediyoruz.”
     noloji alanındaki çıkış projelerinden  tejik plan sunumu yaptığını belirterek  Bakan Faruk Özlü’nün proje hak-
     biri” olarak tanımladı.     şunları söyledi:        kındaki görüşlerini de
      Ankara’da Bilim, Sanayi ve Tek- “TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi’nin  kendileriyle bir kez daha
     noloji Bakanlığı’nda düzenlenen  geleceğine dönük, orta ve yüksek tek- paylaştığını dile getirerek
     toplantıya Bakan Faruk Özlü, Trab- nolojik ürünlerin üretilmesi konusunda  şunları söyledi:
     zon milletvekilleri Ayşe Sula Köse- stratejik plan dahilinde yapılacak ça- “Bakanımız her za-
     oğlu, Muhammet Balta ve Adnan  lışmalar değerlendirildi. Çalışmalara  man olduğu gibi pro-
     Günnar, TTSO Meclis Başkanı M.  hız kazandırılması konusunda görüş  jeyle çok yakından ilgi-
     Şadan Eren, TTSO Başkanı M. Suat  birliğine varıldı ve takvim belirlendi.  leniyor. Dünyada örnek
     Hacısalihoğlu, Bakanlık Müsteşarı  Endüstri Bölgesi’nde yer alacak sek- olacak projelerden biri
     Veysel Yayan, Sanayi Bölgeleri Ge- törlerin alt başlıklarıyla ilgili detaylı  olduğunu vurguladı. Çok
     nel Müdürü Yaşar Öztürk, Arsin Be- değerlendirmeler yapıldı. Önümüz- önem verdiklerini bir kez
     lediye Başkanı Erdem Şen, DOKA  deki günlerde yeniden bir toplantı ya- daha söyledi. Bu projeyi,
     Genel Sekreteri Onur Adıyaman,  pılması ve yapılan çalışmaların yeni- Türkiye’nin orta ve ileri
   1   2   3   4   5   6   7   8