Page 2 - TTSO Ocak 2018 Gazetesi
P. 2

2                        Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                    Ocak 2018
     üzerinden, 2017 yılı için aylık 773
     TL. 2018’deki asgari ücrete göre
     yeni teşvik tutarı daha sonra ortaya
     çıkacak)
     1. Sayfadan devam ründe ilave istihdam edilen kişilerin
      İmalat sanayi ve bilişim sektö-
     SGK primleri ve vergileri 1 yıl bo-
     yunca devlet tarafından karşılana-
     cak. (Prime esas kazanç üzerinden,
     2017 yılı için aylık en fazla 1.778
     TL. 2018’deki yeni teşvik tutarı daha
     sonra ortaya çıkacak)
      18-25 yaş arasındaki gençlerin,
     kadınların ve engellilerin teşvikten
     yararlanma süresi 18 ay (1,5 yıl)                             Somali'ye
     olacak.
      Yeni açıklanan istihdam teşviki
     31.12.2020’ye kadar uygulana-                      Şehit Eren Bülbül
     caktır.
      Yararlanma şartı: İlave olarak
     istihdam edilecekler, teşviklerden                          Yetimhanesi
     yararlanabilmeleri için işe giriş ta-
     rihinden önceki 3 ayda toplam 10
     günden fazla çalışmamış olmalıdır.  Trabzon'un Maçka ilçesi
      1-3 çalışanı olan imalat sana-  kırsalında 11 Ağustos
     yi işyerleri, ilave olarak istihdam
     edecekleri 18-25 yaş arasındaki  2017'de bölücü terör örgütü
     gençlerin; ücret, SGK primleri ve  mensupları tarafından şehit
     vergileri, 1 yıl boyunca 1 ay işveren  edilen Eren Bülbül adına,
     tarafından, 1 ay devlet tarafından  Trabzon İHH İnsani Yardım
     ödenecek. (İlave istihdam edilen kişi  Derneği'nce Somali'nin
     1 yıl çalışacak, işveren 6 ay ücret,  başkenti Mogadişu'da inşa
     SGK primi ve vergi ödeyecek)      edilecek yetimhane için
      İşbaşı Eğitim Programları   "Şehit Eren Bülbül Yetimhane
      Bilişim, Enerji ve İmalat Sanayi  Yardım Kampanyası"
     sektörlerinde İşbaşı Eğitim Program- programı düzenlendi. Gerekli
     ları 3 aydan 6 aya çıktı. Diğer sek- olan 550 bin liranın tamamı  bu aziz millet, kara propagandaya  bize yakıştığını göstermek istedim.
     törlerde 3 ay olarak uygulanmaya         taplandı. itibar etmeyip bu kadar çocuğun ha- Sonra birileri de çıkıyor diyor ki
     devam edecek. Programa katılan-               yatını kurtarmıştır. Suriyeli 284 bin  'biz bu işe niye karıştık' arkadaş.
     ların günlük 54 TL cep harçlıkları,  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  777 çocuk bu topraklarda doğdu. Bu  Sınır güvenliği şöyle dursun, sade-
     genel sağlık sigortası ve iş kazası ve  gecede yaptığı konuşmada, Dün- çocuklar kendi topraklarına gittikleri  ce bu tablo bile senin vicdanında,
     meslek hastalığı primleri devlet tara- yada 2016 yılı rakamlarına göre  zaman orada yeşertecekleri o dost- yüreğinde eğer bir şeyleri kımıldat-
     fından karşılanacak.       12 milyondan fazla yetim mülteci  luk, bu coğrafyanın, Ortadoğu'nun ve  mıyorsa, bizim sana anlatabilecek
      İmalat Sanayi sektöründeki İş- çocuk bulunduğunu ve bunların sı- içinde bulunduğumuz haritanın barışı  hiçbir şeyimiz yoktur. Sen ne yetim-
     başı Eğitim Programına katılan, 2-5  ğınmacı konumunda yaşadığını be-              den anlarsın, ne çocuktan anlarsın,
     yaş arası çocuğu olan kadınlara;  lirterek, 23 milyon çocuğun da ken- olacaktır" dedi. Soylu, bu rakamları  ne şehadetten, ne insan sevgisinden
     İşbaşı Eğitim Programı sürecince  di ülkesi içinde yerinden edildiğini  paylaşmasının sebebini ise şu sözlerle  anlarsın. Eğer biz bu çocuklara bi-
     ayrıca aylık 400 TL bakım desteği  aktardı. Suriye savaşı nedeniyle bu- anlattı:     gane kalırsak, sırtımızı dönersek,
     ödenecek.            güne kadar Türkiye'ye gelen çocuk  "Bu aziz milletin vicdanının na- ahirette o Peygamberin yüzüne ba-
      Siber Güvenlik, Yenilenebilir  sayısının 1 milyon 309 bin olduğu- sıl büyük bir iş başardığını, neden  kamayız, Allah'ın huzurunda söyle-
     Enerji, Bulut Bilişim ve Kodlama gibi  nu belirten Soylu, "Bu demektir ki  Somali'de bu yetimhaneyi yapmanın  yecek hiçbir söz bulamayız." dedi.
     geleceğin mesleklerinde düzenlene-
     cek İşbaşı Eğitim Programları, 18-
     29 yaş arası gençler için 9 ay sü- rüne yönelik mesleki eğitim kursları  rında kendilerine uygun zaman ve şart- Yeşil pasaporta sahip olan genç-
     recek. Günlük 75 TL cep harçlıkları,  düzenleyecek. Teorik ve pratik eğitim 8  larda mesleki eğitim almaları sağlana- lerin kayıtlı çalışmaya başladıkların-
     genel sağlık sigortası ve iş kazası ve  aya kadar sürebilecek. Mesleki Eğitim  cak. Bu kapsamda gençlere alacakları  da yeşil pasaportları artık iptal edil-
     meslek hastalığı primleri devlet tara- kurslarına katılanların günlük 54 TL cep  eğitimde kullanabilecekleri kupon ve- meyecek.
     fından karşılanacak.      harçlıkları, genel sağlık sigortası ve iş  rilecek. Mesleki Eğitim Kurumlarından  Engellilere Yönelik Teşvikler
      Mesleki Eğitim        kazası ve meslek hastalığı primleri dev- belirli oranlarda istihdam taahhüdü  En az % 40 engelli raporuna sa-
                                     istenecektir.
      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba- let tarafından karşılanacak.                 hip olanlar, iş kuracağı alanda giri-
     kanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsa- Özellikle temininde güçlük çekilen  Gençlere Yönelik Teşvikler şimcilik eğitimi sertifikasına sahipse
     lar Birliği, “Mesleki Eğitim ve Beceri  mesleklerde ve nitelikli işgücü gerekti- 18-25 yaş arası kısmı zamanlı ça- ve kendi işini kurmak isterse İŞKUR
     Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP)  ren sektörlerdeki mesleklerde gençlerin,  lışan öğrencilerin yetim aylıkları kesil- tarafından verilen hibe desteği 36 bin
     kapsamında İmalat Sanayi sektö- akredite edilmiş mesleki eğitim kurumla- meyecek.      TL’den 50 bin TL’ye yükseliyor.


                                        Grafik - Tasarım - Hazırlık
                                                           Baský:
       Trabzon Ticaret Gazetesi       Yayın Kurulu         Hacer Yavruoğlu       İber Matbaacılık ve Amb. San.
           Sahibi          Erkut Çelebi, Tolga Avcı      Tel: 0462 326 72 28
                                                           Tic. Ltd. Şti.
     Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası adına Özcan İlarslan, Nevzat Özer                   2 Nolu Gazipaşa Sk.
        Yönetim Kurulu Başkanı                   Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý
       M. Suat Hacısalihoğlu        Yazı İşleri Müdürü    Pazarkapı Mh. Sahil Cd. No: 3 Trabzon İskenderpaşa Mh. No: 4
                          Aydýn Topcu       Tel: 326 80 70 (4 Hat) Faks: 321 88 77  Tel: 0462 321 72 36
   1   2   3   4   5   6   7