Page 5 - TTSO Nisan 2018 Gazete
P. 5
Nisan 2018 Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr 5



konudaki sorunlara çözüm arıyor. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Yani şehir tüm dinamikleriyle istih- Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, 3 yıl
dam konusuna sahip çıkıyor. İş ca- süreyle uygulanacak olan yeni istih-
miası olarak bizlerin aradığı kalıcı dam teşviklerinin iş dünyasına büyük
istihdamdır. Bir elemanı alıp belirli kolaylıklar sağlayacağını belirterek,
“Tüm iş dünyasını yeni istihdam
süre çalıştırıp çıkarmak hiçbir işvere- teşviklerinden yararlanmaya çağı-
nin lehine değildir. İş arayanların bir rıyorum. Ayrıca firmalarımız geriye
işyerine girmeden önce orayı iyi ta- dönük istihdam teşviklerini de de-
nıyıp orada çalışabileceği konusun- ğerlendirmelidir” diye konuştu.
da kendini hazırlaması gerekiyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
Eğer o işyerinde kalıcı olacaksa mü- ği de iş dünyasının istihdam teşvikle-
racaat etsin. Geçici istihdam herkese ri konusunda bilgilendirilmesi ama- Tüm bu teşviklere ilave olarak bu işin farkına vardı ve torba kanun-
zarar. Çalışana da zarar, işverene cıyla bir açıklama yayınladı. 2018’de 9 ay boyunca işverenlere ay- da bir düzenleme yaptı ve bir sınırla-
de zarar. Önümüzdeki süreçte bu İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 2018 lık 100 TL asgari ücret desteği verile- ma getirdi.
konulara çok dikkat dilmesi gereki- 14 Aralık 2017’de Sayın Cum- cek. Bu teşvikle toplamda işverenlerin Torba Kanunun yürürlüğe girdiği
yor” diye konuştu. hurbaşkanlığımızın ev sahipliğinde üzerinden yaklaşık 10 milyarlık bir 1 Nisan tarihinden önceki dönem-
“BU ÜLKENİN GİRİŞİMCİYE düzenlendiğimiz İstihdam Şurası yük kalkmış olacak. de tüm şartları taşıdığı halde 5510
Bu teşviklerle birlikte, TOBB ve
İHTİYACI VAR” ve İstihdam Seferberliği Ödül Tö- Oda-Borsa camiası olarak bize düşen, sayılı, 4447 sayılı, 6111 sayılı ka-
reninde en çok istihdam sağlayan
nunveya diğer kanunlarla sağlanan
TTSO olarak esas amaçlarından illerimize, sektörlerimize ve firmala- Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği istihdam prim teşviki, destek ve indi-
birinin işadamı yetiştirmek olduğunu rımıza ödüllerini takdim ettik. Sayın hedef doğrultusunda durmadan çalış- rimlerinden yararlanmamış üyeleri-
vurgulayan Başkan M. Suat Hacısa- Cumhurbaşkanımız, burada 2018 maktır. Türk özel sektörünün, üyeleri- mizin en geç 31 Mayıs’a kadar Sos-
lihoğlu, “Bir iş yeri açılması demek, yılında uygulanacak istihdam teşvik- mizin 2018’de de istihdam konusunda yal Güvenlik Kurumu’na yazılı olarak
bir kişinin sadece kendisi değil, et- lerini açıklayarak Türk iş dünyasına üzerine düşeni yapacağına yürekten başvurması gerekiyor.
yeni bir çağrıda bulundu. 2017’de
rafında da en az 3-5 kişiye daha is- 1,5 milyon ilave istihdam sağlayan inanıyorum. Bu başvuruyla; üyelerimiz, geç-
tihdam sağlayacağı anlamına gelir. Türk özel sektörüne yeni bir hedef TOBB ve Oda-Borsa camiası ola- miş dönemde yararlanmadıkları
Bu bakımdan özellikle odamız tara- gösterdi. rak İstihdam Seferberliği’nde olduğu istihdam prim teşviki, destek ve indi-
rimlerinden yararlanabilecek.
gibi, YOİKK’te olduğu gibi, TOBB
fından her ay düzenlenen girişimci- Bu hedefe ulaşmak için, iş dünya- Nefes Kredisi’nde olduğu gibi, KGF
Normalde geriye dönük istih-
lik eğitimlerine katılmanızı tavsiye mızın ihtiyaç duyduğu yeni istihdam kefaletinde olduğu gibi, Türkiye’nin dam teşviklerinden yararlanmak için
ediyorum. O eğitimlere katılanların teşvikleriyle ilgili Çalışma ve Sosyal Otomobili’nde olduğu gibi devletimi- başvuru süresi 1 aydı. Üyelerimi-
kendi işlerini kurmaları en büyük Güvenlik Bakanlığı ile çalışmalar zin bize verdiği her görevde Türk özel zin mağdur olmaması için harekete
arzumuzdur. Bu ülkenin girişimciye yaptık. Bu çalışmalar sonucunda iş sektörü adına çalışmaya devam ede- geçtik. Sağ olsun Çalışma ve Sosyal
ihtiyacı vardır. Girişimci derken ba- dünyası olarak ihtiyaç duyduğumuz ceğiz. Güvenlik Bakanımız ve Maliye Baka-
sit tarzda esnaf değil, ileriye doğru istihdam teşviklerine ilişkin yasal dü- Geriye Dönük İstihdam Teşvikle- nımız bizi kırmadı ve 2 aylık bir süre
düşünen, üretim peşinde olan kişi- zenlemeler TBMM’de kabul edildi ve rinden Yararlanmayı Unutmayın tanınmış oldu.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
lerden bahsediyorum. Özellikle şeh- rürlüğe girdi. Burada hem bir öz eleştiri hem de 1 Haziran’dan sonra gerekli tüm
rimizde turizm ve hizmet sektörün- Yeni istihdam teşvikleri neler bir uyarı yapmak istiyorum. İş dünyası koşulları sağlayan üyelerimiz; istih-
de çok büyük iş alanları mevcuttur. getiriyor? olarak zaman zaman teşviklerin ye- dam teşviklerinden yararlanılmayan
Turizm aslında şehrimizde doyum tersizliğinden şikayet ediyoruz. Ancak dönemi takip eden 6 ay içerisinde
Sosyal Güvenlik Kurumu’na müra-
gördük ki, geçmişten bu yana iş dün-
Özellikle iş dünyamızın açısın-
noktasına gelmemiştir. Hala baş- dan daha anlaşılır olması için yeni yası birçok istihdam teşvikinden ya- caat etmesi şartlarıyla, başvuru tari-
langıçtadır. Geleceğe dönük önemli istihdam teşviklerini aşağıdaki gibi rarlanmamış. Türkiye’nin en kurumsal hinden geriye yönelik en fazla 6 aya
miktarda girişimciye ihtiyacımız ol- özetleyebiliriz. Yeni istihdam teşvik- şirketleri bile istihdam teşviklerinden ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış
duğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu ko- leri 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 yararlanmamış. Sonunda şirketlerimiz olan istihdam prim teşviki, destek ve
nuda hedeflerimiz ileriye dönük çok arasında, yani 3 yıl süresince uygu- bu işin farkına vardı. Ancak devlet de indirimlerinden yararlanabilecek.
büyüktür. İstihdam konusunda böyle lanacak. İlave istihdam teşvikleri ile
bir açık kapı varken, aynı zaman- işverenler olarak biz sadece işçimi-
da girişimcilik konusunda da açık zin maaşını ödeyeceğiz, tüm vergi
ve SGK primlerini devletimiz karşı-
kapı olduğunu belirtmek istiyorum. lıyor. Yani ilave istihdamda vergi ve
Bir işe girip, ‘ben burada rahatıma prim sıfır.
bakayım, çalışayım’ demek yerine Bir diğer teşvik de “Bir Senden,
geleceğe dönük, çoluk çocuğunuzu Bir Benden”. İmalat sanayide faali-
düşünecek şekilde geleceğinizi ha- yet gösteren mikro ölçekli işletmeler
zırlamanın en doğru şey olduğunu ve esnaflar için çok önemli bir teşvik.
düşünüyorum. Nitelikli iş gücü olmak İstihdam teşviklerinin yanında
için lütfen eğitimlere katılın. Eğitimli “Mesleki Eğitim ve İşbaşı Eğitim”
olarak girdiğiniz işyerinde de kalıcı programlarına ilişkin teşvik ve des-
olmaya çalışın” diye konuştu. tekleri de bu şekilde özetleyebiliriz.
Konuşmaların ardından
Trabzon’da istihdama en fazla katkı
sağlayan, İŞKUR’la en fazla işbirli-
ği yapan kişi ve kurumlara protokol
üyeleri tarafından ödül verildi. TTSO
Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu da
Trabzonspor Futbol İşletmeciliği AŞ
adına Trabzonspor Yönetim Kurulu
Üyesi Burhan Cahit Erdem’e plake-
tini takdim etti.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10