Page 4 - TTSO Nisan 2018 Gazete
P. 4
4 Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr Nisan 2018"Kalıcı istihdam için
eğitimlere ağırlık verilmeli"
Trabzon Ticaret ve Sanayi Oda- rine ne kadar alınabilirse, istihdam
sı Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, seferberliği devam ediyor. Bu doğrul-
kalıcı istihdam hedefinde en önemli tuda bizler şehirde ilgili tüm taraflarla
noktanın eğitim olduğunu belirte- birlikteyiz ve çalışmalara devam ede-
rek, “Hedef, istihdama giren tüm ceğiz” dedi.
elemanların orada kalıcı olması. “KALICI İSTİHDAM HEDEFLENMELİ”
Belli süre çalışıp da başka iş arama- TTSO Başkanı M. Suat Hacısali-
sınlar. Burada da en önemli nokta hoğlu, firmaların talebi doğrultusun-
eğitim. Nitelikli iş gücü için eğitim- da nitelikli iş gücü hazırlanmasının
leri sürdürmemiz gerekiyor” dedi. hedeflenmesi gerektiğini vurgula-
Trabzon Valiliği, İŞKUR İl Mü- yarak, “Hedef, istihdama giren tüm
dürlüğü, Trabzon Büyükşehir Bele- elemanların orada kalıcı olması. Belli
diyesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi süre çalışıp da başka iş aramasınlar.
Odası, Karadeniz Teknik Üniversi- Burada da en önemli nokta eğitim.
tesi işbirliğiyle düzenlenen 7. İstih- Nitelikli iş gücü için eğitimleri sürdür-
dam Fuarı, Osman Turan Kongre memiz gerekiyor. Bu konuda İŞKUR
Merkezi’nde gerçekleştirildi. sürekli çalışmalarını devam ettiriyor.
Açılış törenine Trabzon Valisi Bu nedenle teşekkür ediyorum. Sayım
Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşe- Valimizin başkanlığındaki istihdam
hir belediye Başkanı Orhan Fevzi kurulun da her ay toplanıyor ve bu
Gümrükçüoğlu, İŞKUR Bilgi İşlem
Daire Başkanı Fahrettin Kaya, Trab-
zon Ticaret ve Sanayi Odası Başka-
nı M. Suat Hacısalihoğlu, daire mü-
dürleri ve diğer ilgililer katıldı.
TTSO Başkanı M. Suat Hacı-
salihoğlu, törende yaptığı konuş-
mada, “Geçen yıl Sayın Cum-
hurbaşkanımızın himayelerinde
İstihdam Seferberliği başlatıldı. Her
iş yerine bir eleman hedefleniyordu.
Türkiye’de ilk kez 1,5 milyon kişi iş
sahibi oldu. Şehrimizde aktif olarak
6 bin 500 firmamız mevcut. Artı is-
tihdam rakamlarına baktığımızda
13 bin civarında. Yani Trabzon’da
her iş yerine bir değil iki istihdam
sağlanmış oldu. Sayın Cumhurbaş-
kanımızla bu yıl yapılan istihdam
toplantısında alınan karar gereği;
her iş yerine yine en az bir ve üze-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9