Page 2 - TTSO Nisan 2018 Gazete
P. 2
2 Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr Nisan 2018yönelimlerini de bizlere vermekte- yarısından fazlasını gerçekleştirmesi ve Borsalar Birliğimizin desteklediği ğündeki ekonomiyi, Çin 11 Trilyon
dir. Çağımızın ivmesi bilgi toplu- öngörülmektedir. Endüstri bölgele- Trabzon İnovasyon ve Biyoteknolo- 8 Milyar Dolar büyüklük ile takip
mu, sanayi toplumu ürünlerine yeni rinde hedeflenen üretim kalemlerinin ji Merkezimiz de kurulmaktadır. Bu etmektedir. Euro Bölgesi ülkelerinin
katma değerler katıyor. Artık sahip en önemli özelliği de orta ve yüksek altyapıların her biri Türkiye’de özel toplamı ise Çin’i az bir fark ile ge-
 1. Sayfadan devam trendlerimizi oluşturuyor. Yeni kuşa- sektör gücü, sanayi üretim tecrübe- Firmalarımızın Ar-Ge çalışmalarına 4 Trilyon 123 Milyar Dolar büyük-
çerek 11 Trilyon 602 Milyar dolar
sektöre ihracat için geleceğin sektör-
olduğumuz yada olmak istediğimiz
teknolojik ürünler olmasıdır.
seviyesinde bulunmakta. Japonya
bütün ürünlerin akıllı olması tercih
lerinde müthiş fırsatlar yaratmaktadır.
Türkiye’nin sahip olduğu özel
güçlü bir altyapı desteği sunulmakta-
si, mühendislik altyapısı, girişimci
ğın tüketim alışkanlıkları bir anlam-
lüğü ile Çin’in açık ara arkasında
dır.
bulunmakta. Euro Bölgesindeki en
da kendi çağının; bugün yeni nesil
potansiyeli ve ihracat bağlantıları
olarak adlandırdığımız ürünlerini
gelişmiş Avrupa ülkeleri ise sıra-
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü
Endüstri Bölgeleri’ni başarıya taşıya-
büyük oranda kapsıyor. Bu ürünle-
2.8 Trilyon ve Fransa 2.4 Trilyon ile
rapora göre dünya genelinde yüzde
re dikkatlice bakıldığında görülüyor caktır. Özellikle devletimizin endüstri (WIPO) 2016 yılı uluslararası patent sıyla Almanya 3.3 Trilyon, İngiltere
bölgelerini bir kaldıraç olarak görüp
ki aslında hepsi hayatımızda bir burada yapılacak olan orta ve yüksek 7.3'lük artışla 233 bin patent başvu- sıralanmakta. Hindistan 2 Trilyon,
şekilde var. Ama eskiye değil ye- teknolojik üretim yatırımlarına sağ- rusu yapıldı. En çok patent başvuru- İtalya 1.8 Trilyon, Brezilya 1.7 Tril-
niye rağbet var örneği gibi, sahip ladığı ekstra destekler iş çevrelerini sunu 56 bin 595 adet ile ABD yapar- yon ve Kanada 1.5 Trilyon ile ilk 10
olduğumuz her şeyin, araç-gereç heyecanlandırmaktadır. Özel teşvikli ken, Türkiye 1.068 başvuru ile 21'inci sırayı oluşturmakta. Türkiye, GSYH
ve benzeri tüm eşyaların, nesnele- endüstri bölgeleri Türkiye’yi yeni ne- sıradan listeye girdi. Türkiye bir ön- sıralamasında şu an itibariyle bu
rin yeni sürümlerini edinme sürecini sil, orta ve yüksek teknolojik üretim ceki yıl ise toplam bin 10 patent baş- listenin 718 Milyar Dolar büyüklü-
yaşıyoruz. Bu hızlı döngüde farklı- üssüne dönüştürecektir. vurusu yapmış ve yine 21'inci sırada ğü ile 18. sırasında bulunuyor. İlk
lıkları, değişkenlikleri ve yenilikleri Bu kapsamda; çevremizde yükse- kendisine yer bulmuştu. Patent baş- 10'a girmek için Türkiye bugünkü
belirleyen bilgidir. Ve bu gerçekle len bir pazarlara yakınlığı ve lojistik vurularında en dikkat çeken artışı ise ekonomisini 2,5 kat büyütmek zo-
dünya genelinde üretim süreçleri bağlantıları ile öne çıkan TR61 Yeşil Çin yaptı. 2015 yılında 29 bin 839 rundadır.
tümden değişiyor. Endüstri Bölgesi’ne iş çevrelerinden patent başvurusu yapan Çin, geçtiği- Türkiye’nin kurmakta olduğu
Endüstri 4.0 olarak adlandırı- gelen orta ve yüksek teknolojik yatırım miz yıl yüzde 44.7'lik artışla 43 bin Endüstri Bölgeleri’ne sağlanan des-
lan bu dönüşümde Türkiye’de yeri- talepleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji 168 patente ulaştı. Çin'in bu hızlı artı- teklerle ve özel sektörümüzün ya-
ni alıyor. Başta devletimizin aldığı Bakanlığı’mız tarafından değerlendi- şı sürdürmesi halinde önümüzdeki yıl- pacağı yatırımlarla, yeni ihracatın
tedbirler ile kamu ve özel sektörde rilmektedir. larda birinci sıradaki ABD'yi geçmesi kahramanlarını da ortaya çıkar-
sanayi 4.0’a geçişin önü açılmak- 2017 yılında 7.4 büyüklüğünde- bekleniyor. Türkiye’nin patent üreti- tacak ve bu tablodaki yerini yuka-
tadır. Özellikle özel sektör rekabet ki büyüme hamlesi ile G-20 ülkeleri mini artırması için firmalarımızın Ar- rı sıralara çıkartacağı aşikârdır.
gücünü korumak, ihracat pazarla- arasında dünya birincisi olmayı ba- Ge çalışmaları büyük önem kazandı. Gelecekte Türkiye’nin yeni ihracat
rındaki geleceğini var etmek için bu şardık. Yakın zamanda da ekonomiyi Her bir firmamızın üretimlerinin yurt kahramanlarının da Endüstri Bölge-
dönüşümde yerini almaktadır. 4 kat büyüterek dünyanın en büyük dışı pazarlara ihraç edilmesi için yeni lerinden çıkacağına inanıyoruz. Bu
Türkiye 2017 yılında kanun- 25. ekonomisinden, 17. büyük eko- buluşlara, inovasyona ve patent baş- vesileyle ülkemizde kurulmakta olan
laştırdığı Endüstri Bölgeleri ile dev nomisine ulaşmayı başarmıştık. 2023 vurularına ihtiyacımız artmaktadır. ilk endüstri bölgesi TR61 Yeşil En-
bir adımı hayata geçirmiştir. Ül- Türkiye’nin kuruluşunun 100. yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD), düstri Bölgesi’ne yatırım talebinde
kemizin beş bölgesinde kurulma- dünyanın ilk 10 büyük ekonomileri Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) sı- bulunan iş çevrelerini şimdiden teb-
sı kararlaştırılmıştır. Bu kanunla arasına girme hedefimiz hala de- ralamasına göre şu an Dünya’nın rik ediyoruz. Ayrıca yeni başvuru-
beraber Trabzon’da TR61Yeşil vam etmektedir. Bugün 80 milyonluk en büyük ekonomisi konumundadır. lara da açık olduğumuzu buradan
Endüstri Bölgesi’nin kuruluşu ger- Türkiye’nin yıllık 160 milyar dolar 18 Trilyon 37 Milyar Dolar büyüklü- ilan etmek istiyoruz.
çekleştirilmiştir. Trabzon Ticaret ve sevilerini yakalayan ihracatının katla- Ocak - Nisan 2018 Pay (%)
Sanayi Odası'nın bir projesi olan mamız gerekiyor. Karadeniz Bölgesi Miktar ($) Genel ($)
Sıralama
Yatırım Adası ve Endüstri Bölgesi Bu hedefe ancak her alanda orta
Projesi’nden doğan Türkiye’nin En- ve ileri teknoloji üretimiyle ulaşabili- 1 Karadeniz 188.019.173 341.348.685 28
düstri Bölgeleri Cumhurbaşkanımı- riz. Bu nedenledir ki firmalarımızdan 2 Samsun 249.067.945 196.436.160 16
zın talimatları ile kısa sürede hukuki dünyanın seyrini değiştirecek inovas- 3 Zonguldak 184.226.835 129.174.351 11
altyapısı tamamlayarak ülkemizin yon yapmalarını bekliyoruz. Araştır- 4 Çorum 31.230.045 107.934.320 9
üretimindeki yerini almaya hazır- ma-Geliştirme faaliyetleri üniversite- 5 Karabük 152.039.704 98.068.661 8
lanmaktadır. lerimizle işbirliğinde yapabilecekleri 6 Ordu 81.231.599 67.163.264 6
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba- gibi firmalarımız kendi bünyelerinde 7 Düzce 12.018.820 56.189.218 5
kanlığımızla işbirliğinde Trabzon’un de bu çalışmalarını sürdürebilmek- 8 Bolu 28.413.960 50.151.434 4
Arsin İlçesinde Karadeniz’in kıyı- tedir. Ar-Ge merkezlerimizden çıka- 9 Giresun 10.599.195 46.596.807 4
sında 2 bin 800 dönüm alana ku- bilecek patent başvuruları firmaları-
rulmak olan Türkiye’nin ilk örnek mızın ve ülkemizin geleceğini kökten 10 Kastamonu 55.710.284 30.142.557 2
projesi TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi değiştirebilecektir. 11 Rize 44.826.102 29.969.755 2
15 milyar dolar ihracat hedefle- Trabzon özelinde Türkiye’ye ör- 12 Artvin 70.508.911 17.449.297 1
mektedir. Bu hedef ülkemizin yıllık nek bir proje hayata geçirilmektedir. 13 Amasya 21.373.190 14.026.643 1
ihracatının yüzde yaklaşık 10’una TR61 Yeşil Endüstri Bölgesinde orta ve 14 Gümüşhane 8.058.066 10.199.138 1
denk gelmektedir. 2017 yılı veri- yüksek teknolojik üretim yapabilmele- 15 Bartın 2.699.907 9.960.695 1
lere göre de Trabzon ihracatının ri için firmalara Ar-Ge yapmalarına 16 Tokat 7.469.582 6.582.494 1
on katı büyüklüğünde bir hedeftir. olanak sağlayan yatırımlar için özel 17 Sinop 5.204.226 6.424.831 1
Ülkemizdeki kurulacak olan beş bölümler ayrılmıştır. Ayrıca, yine Bi- 18 Bayburt 81.142 288.024 0
endüstri bölgesi projesinde top- lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız
Genel Toplam
1.152.778.688

lamda Türkiye’nin yıllık ihracatının ile yürütülmekte olan Türkiye Odalar Kaynak: Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği 1.218.106.334 100
Grafik - Tasarım - Hazırlık Baský:
Trabzon Ticaret Gazetesi Yayın Kurulu Hacer Yavruoğlu İber Matbaacılık ve Amb. San.
Sahibi Tolga Avcı Tel: 0462 300 30 03 Tic. Ltd. Şti.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası adına Özcan İlarslan
Yönetim Kurulu Başkanı Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý 2 Nolu Gazipaşa Sk.
M. Suat Hacısalihoğlu Yazı İşleri Müdürü Pazarkapı Mh. Sahil Cd. No: 3 Trabzon İskenderpaşa Mh. No: 4
Aydýn Topcu Tel: 326 80 70 (4 Hat) Faks: 321 88 77 Tel: 0462 321 72 36
   1   2   3   4   5   6   7