Page 9 - TTSO Mayıs 2018 Gazetesi
P. 9

Mayıs-Haziran 2018                Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                        9
      Trabzon Ticaret ve Sanayi Oda-
     sı tarafından Fikri Mülkiyet Hakları  Akçaabat Köftesi coğrafi
     Kanunu kapsamında Coğrafi İşaret
      Coğrafi işaret, belirgin bir nite- işaret denetimleri yapıldı
     tescili alınmış Akçaabat Köftesinin
     bölgedeki denetimleri başladı.

     liği, ünü veya diğer özellikleri ba-
     kımından kökenin bulunduğu yöre,                                         İlerleyen gün-
     alan, bölge veya ülke ile özdeş-                                     lerde de devam
     leşmiş bir ürünü gösteren işarettir.                                    edecek denetimler
     Bölgemizle özdeşleşmiş Akçaabat                                       sonrası bölgedeki
     Köftesi de Coğrafi İşaret kapsamın-                                      üretici ve resto-
     da tescillenmiş ve belirli standartla-                                     ranların Coğrafi
     ra bağlı olarak üretimi yapılmakta-                                      İşaret standartları
     dır. Bu bağlamda bölgede bulunan                                        kapsamında köfte
     üretici ve restoranların denetimine                                     üretip müşterileri-
     başlandı. Denetimlere Akçaabat                                        ne hizmet verme-
     Köftesi konusunda uzman ustalar                                       leri amaçlanmak-
     ve odamız uzmanları katıldı.                                          tadır.


      Horizon 2020 Programı kapsa-
     mında İstanbul Kimyevi Maddeler  NIR-VANA Projesi Eğitimleri
     ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin
     (İKMİB) ortağı olduğu, KOBİ’lerin
     (araştırmacılar, öğretim görevlileri, İstanbul’da Gerçekleştirildi
     özellikle Avrupa’daki dış ortaklarla
     KOBİ’ler vb.) açık ya da işbirliğine
     dayalı inovasyon uygulamalarına  Proje kapsamında KOBİ’ler aşa- • Sorun ya da proje fikirlerine yö- • Platform üzerinden buldukları
     katılmalarına destek olmak amacıy- ğıdaki hizmetlerden ücretsiz olarak  nelik en doğru inovasyon uzmanları  uzmanlarla/şirketlerle bağlantıya
     la Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) ile  yararlanacaktır;   ve şirketleri bulma,       geçme ve işbirliklerini başlatma,
     entegre bir online platform geliştir-                                • Diğer uluslararası network
     meyi hedefleyen NIR-VANA Proje-                                 platformları (LINKNOVATE, OPE-
     si eğitimleri İstanbul Hilton Otelde                             NiSME, EEN ve Presans) ile entegre
     gerçekleştirildi.                                        çalışan bir sistem ile tek bir kanal
      Eğitimde Proje kapsamında ge-                                 üzerinden KOBİ'lerin Avrupa'daki
     liştirilen online platform (https://                             networkünü güçlendirme,
     platform.nir-vana.eu/myservices)                                  • Uzmanlarla ortak proje olma-
     aracılığıyla KOBi'lere ücretsiz ola-                             sı durumunda, uygun fon programı-
     rak sağlanacak hizmetler ve plat-                              nı belirleme ve yönlendirme.
     formun nasıl kullanılacağı tanıtıldı.                                Programın daha çok KOBİ’ye
     Eğitime odamız adına Avrupa İş-                               hizmet vermesi amacıyla ilerleyen
     letmeler Ağı projesi uzmanlarından                                dönemde Trabzon’da da bir eğitim
     Türker Metin ONUR katıldı.                                    yapılması planlanmaktadır.

                                  Ticari

     Ortadoğu ve Akdeniz bölgelerine  Danimarka’nın Kopen- İşbirlikler   sinde ticari aracılık an- Referans No: BRME20160823001
       ait gıda ürünleri ithalatçısı,  hag kentinde yeni ku-       laşması yapmayı teklif  Karadağlı bir sebze, meyve dağıtıcı-
      tedarikçisi ve toptancısı olan bir  rulmuş tekstil tasarımı     ediyor. Firma potansiyel  sı Karadağ pazarına girmek isteyen
      Hollanda firması distiribütörlük  geçmişine sahip yenilikçi bir firma  ortaklarının tamamlanmış malzeme- taze sebze, meyve üreticileri arıyor.
          teklif ediyor.     pamuklu kumaş üzerine dijital baskı  leri nakliyeye uygun halde temin et- Firma distribitörlük anlaşması yap-
     Referans No: BRNL20180212002  tekniğini kullanarak nevresim takım- mesi istiyor.       mayı teklif ediyor.
     Gıda ürünü ithalatı ve ticaretinde  ları yapan üreticiler arıyor. Firma  Medikal sektöründeki bir Çek  Romanyalı bir firma spor ayakkabı
     uzmanlaşmış, Hollanda’daki süper- potansiyel ortaklarına fason üretim  firması, ürünlerini satmak  üreten ayakkabı üreticilerine fason
     marketlere, restoranlara ve kafelere  anlaşması teklif ediyor.  isteyen üretici veya tedarikçilerin  iş yaptırmak istiyor.
     ürün tedarik eden firma yeni ortak- Litvanyalı bir firma mobilya imalat  distribitörlüğünü yapmak istiyor.  Referans No: BRRO20170216001
     lar aramaktadır. Firma, Ortadoğu  malzemeleri tedarikçileri arıyor.  Referans No: BRCZ20170302001
     ve Akdeniz kökenli özel gıda ürün- Referans No: BRLT20160517001  Tıbbi malzeme ve aletlerin ithala- Markalı ve promosyon ürünlerin
     lerine artan talep sebebiyle, dist- 20 yılı aşkın süredir mobilya sana- tında ve dağıtımında uzmanlaşmış,  üretiminde uzmanlaşmış bir Roman-
     ribütörlük anlaşması çerçevesinde  yinde faaliyet gösteren Litvanyalı bir  yerel piyasada iyi bilgiye sahip bir  ya firması lastik veya sentetik malze-
     gıda üreticileriyle işbirliği yapmak  firma mobilya imalat malzemeleri  Çek firması ilgili firmaların distribi- meden yapılmış esnek tabana sahip
     istemektedir.          (lamine edilmiş sunta, ahşap kapla- törlüğünü yapmak istiyor.  erkek, kadın ve çocuklara yönelik
      Danimarkalı yeni kurulmuş bir  ma, orta yoğunluklu fiber levhalar,              spor ayakkabı üreticileri aramakta.
                                      Karadağlı bir firma taze meyve
      firma nevresim takımı üreticileri  taş ve suntadan tezgahlar, mobilya  ve sebze üreticilerine distribitörlük  Firma potansiyel ortakları ile fason
                                                     üretim anlaşması yapmak istiyor.
           arıyor.       bağlantı parçaları) tedarikçilerine  anlaşması teklif ediyor.
     Referans No: BRDK20170607001  distribitörlük anlaşması çerçeve-
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14