Page 7 - TTSO Mayıs 2018 Gazetesi
P. 7

Mayıs-Haziran 2018                Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                        7
      Rusya Federasyonu Milli Bay-
     ramı nedeniyle Rusya Federasyo-  "Rusya ile bölgesel
     nu Trabzon Başkonsolosu Valery
     Tikhonov tarafından bir resepsiyon
     verildi.             işbirliği geliştirilmeli"
      Rusya Federasyonu Trabzon
     Başkonsolosluğu’ndaki resepsiyona
     Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Cum-
     huriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğ-
     lu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Oda-
     sı Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat
     Hacısalihoğlu, İran İslam Cumhu-
     riyeti Trabzon Başkonsolosu Reza
     Baghban Kondori, DKİB Yönetim
     Kurulu Başkan Yardımcısı A. Hamdi
     Gürdoğan, İl Kültür Turizm Müdürü
     Ali Ayvazoğlu, TÜRSAB Bölgesel
     Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gür-
     kök ve diğer ilgililer katıldı.
      Rusya Federasyonu Trabzon
     Başkonsolosu Valery Tikhonov, böl-
     gesel işbirliğini etkin olarak yürüt-
     mek için çalışmalar yürüttüklerini  liği yapma koşullarımız bulunmakta- zı iletiyoruz. İki ülke arasında tarihten  için temaslarını sürdürdüklerini be-
     belirterek, “Milli bayramımızı kut- dır” dedi.       gelen dostane ilişkilerin devam ede- lirterek, “Kültürel ilişkilerle başlaya-
     lamak için bizimle bir arada oldu-               ceğine eminiz” diye konuştu.
     ğunuz için size çok teşekkür ederiz.  Trabzon Valisi Yücel Yavuz,              cak bir sürecin ekonomik ve ticari
     Rusya Federasyonu ekonomisi geli- “Trabzon ve Türkiye halkı olarak  Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası  ilişkilere kadar gideceğine inanıyo-
     şen bir ülkedir. Dış ilişkilerimiz de  Rusya gününüzü tebrik ediyor, Rusya  Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ise,  ruz. Bu konuda çalışmalarımızı sür-
     gelişmektedir. Bölgede iyi bir işbir- halkına en derin sevgi ve saygılarımı- Rusya ile bölgesel ilişkilerin gelişmesi  dürüyoruz” ifadesini kullandı.


     AB sürecine yeni bir ivme kazandırılmalı
      Avrupa Birliği Türkiye Delegas- AB Türkiye Delegasyonu Başkanı  ni vurguladı. AB-Türkiye ilişkilerine  zandırmalıyız” dedi.
     yonu AB Bilgi Merkezileri Ağı Ko- Christian Berger, toplantının açılı- dair açıklamalarda da bulunan AB  Trabzon Ticaret ve Sanayi Oda-
     ordinasyon Toplantısı Ankara’da  şında yaptığı konuşmada, AB Bilgi  Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger,  sı Genel Sekreteri Hakan Gürhan,
     TEPAV toplantı salonunda gerçek- Merkezleri Ağı’nın çok önemli bir iş- Türkiye’nin yüzünün batıya dönük  AB Bilgi Merkezleri ağını önem-
     leştirildi. Toplantıya Avrupa Birliği  levi olduğuna işaret ederek odaların  olduğuna dikkat çekerek, bazı AB  sediklerini ve süreci desteklemeye
     Türkiye Delegasyonu Başkanı, Bü- bu ağa verdiği desteğin de oldukça  programlarında değişiklikler olacağı- devam ettiklerini belirterek, AB sü-
     yükelçi Christian Berger, TOBB AB  değerli olduğunu belirtti. Avrupa  nı, bazı destekler artarken bazıların- recinde yaşanan sıkıntıların diyalog
     Daire Başkanı Mustafa Bayburtlu,  Birliği sürecinin sürdüğünü ve bu  da da azalmaya gidileceğini söyledi. yoluyla rahatlıkla aşılabileceğini
     AB Bilgi Merkezlerinin bulunduğu  süreçte toplumun ilgisinin canlı tutul- TOBB AB Daire Başkanı Mustafa  vurguladı.
     odaların genel sekreterleri ve AB  masının da oldukça önemli olduğunu  Bayburtlu da AB-Türkiye ilişkilerinde
     Bilgi Merkezi koordinatörleri katıl- belirten Berger, odalarla delegasyon  yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek,
     dı.               arasındaki işbirliğinin de süreceği- “AB katılım sürecine yeni bir ivme ka-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12