Page 6 - TTSO Mayıs 2018 Gazetesi
P. 6

6                        Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                Mayıs-Haziran2018                        TTSO Başkanı Hacısalihoğlu:


     “Japon yatırımcıları Yeşil Endüstri                 Bölgesine bekliyoruz”
      Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi
     Akio Miyajima, Trabzon Ticaret ve
     Sanayi Odası’nı ziyaret etti. TTSO
     Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu,
     yürütülen projelerle ilgili Büyükelçi
     Miyajima’ya bilgi verdi, 2 yıl için-
     de tamamlanması planlanan TR61
     Yeşil Endüstri Bölgesi’ne Japon ya-
     tırımcıları beklediklerini vurguladı.
      Karadeniz Bölgesi’ndeki incele-
     meleri kapsamında TTSO’yu ziyaret
     eden Japonya’nın Türkiye Büyükel-
     çisi Akio Miyajima, Başkan M. Suat
     Hacısalihoğlu, Başkan Yardımcıları
     Tolga Avcı ve Mustafa Zihni Serdar
     ile Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
     Özcan İlarslan tarafından karşılandı.
      Başkan M. Suat Hacısalihoğ-
     lu, Japonya’nın Doğu Karade-
     niz Bölgesi’ne ve Trabzon’a bir-
     çok alanlarda yapılan işbirliği
     çalışmalarıyla önemli katkılar sağ-
     ladığını belirterek, özellikle DOKAP
     Projesi’nin başlatılmasında, böl-
     gedeki su ürünleri yetiştiriciliğinin  milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye’de  zellikleriyle tanınmayacak. Bir AR-GE  “TRABZON’DAN ETKİLENDİM”
     geliştirilmesinde ve maden arama  üst sıralarda.”      merkezi, inovasyon merkezi, orta ve  Yaklaşık 9 aydır Türkiye’de gö-
     çalışmalarına Japonya’nın katkıla- “TURİZM ÖNEMLİ BİR İŞBİRLİĞİ  yüksek teknoloji üretim üssü olacak.  rev yaptığını belirten Büyükelçi Akio
     rının bölge halkı tarafından takdir  ALANI OLİBİLİR”    Bu alanlarda kentteki üniversitelerden  Miyajima ise, Trabzon’a ilk kez
     edildiğini vurguladı.       Başkan Hacısalihoğlu, bölgede  yetişen mühendisler de eleman sıkın- geldiğini belirterek, “Gördüklerim
      Trabzon Ticaret ve Sanayi  son yıllarda turizmin önemli oranda  tısı yaşanmamasını sağlayacak. Trab- ve dinlediklerim karşısında etkilen-
     Odası’nın yürüttüğü projelerle ilgili  geliştiğini de vurgulayarak şu ifade- zon gerçekten de önemli ve güvenilir  dim. Trabzon gerçekten önemli bir
     bilgi de veren Başkan Hacısalihoğ- leri kullandı:       bir yatırım bölgesi” dedi.    konumda ve çok iyi projeler yürütü-
     lu, sözlerini şöyle sürdürdü:   “Turizmde Japonya ile işbirliği  Büyükelçi Miyajima’ya ayrıca  lüyor. Japon işadamlarına bunların
      “Tarih boyunca ticaret merkezi  yapmak en büyük arzumuz. Özel- Trabzon’daki eko turizm olanakları,  tanıtılması ve duyurulması için elim-
     olan Trabzon, tarihi İpekyolu’nun  likle eko turizm ve kültür-tarih turiz- Yatırım Adası, Uzungöl Kış Turizmi  den geleni yapacağım. Önümüzde-
     Karadeniz kıyısındaki en önemli li- mi alanlarında işbirliği imkanlarını  Merkezi projesi, Biyoteknoloji ve İno- ki aylarda Türk-Japon işadamları
     manıdır. Doğu – Batı arasında tica- kullanmak istiyoruz. Ayrırac inovas- vasyon Merkezi başta olmak üzere  zirvesi gerçekleştirilecek. Bu proje-
     retin de kilit noktalarından biridir.  yon ve biyoteknoloji alanlarında da  birçok projeyle ilgili görsel sunum  lerle ilgili orada da bir sunum yapı-
     Trabzon’un bu ticari konumu de- işbirliğimiz olacağını düşünüyorum.  yapıldı.      labilir” dedi.
     vam ediyor ve ayrıca sanayide de  Odamız tarafından bu alanlarda bir
     kenti ileriye taşıyacak adımlar atılı- merkez inşası sürüyor. Bölgedeki 3
     yor. 4 adet organize sanayi bölge- bin 500 çeşit bitki türünden ilaç ham-
     miz var. Buradaki firmalara önemli  maddesi elde etme ve geliştirme ko-
     devlet destekleri veriliyor. Kentimiz- nusunda işbirliği yürütülebilir.”
     deki bin 400 sanayi tesisinde 25
     bin çalışan bulunuyor. Türkiye’de  “JAPON YATIRIMCILARI ENDÜSTRİ
     üretilen fındığın yarısından fazlası,  BÖLGESİNE BEKLİYORUZ”
     modern fındık işleme tesislerinin  Hacısalihoğlu, Arsin’de yapı-
     bulunması nedeniyle Trabzon’dan  mı planlanan TR61 Yeşil Endüstri
     dünyaya ihraç ediliyor. Türkiye’nin  Bölgesi’nin Trabzon’un en önemli
     en önemli su ürünleri avcılığı firma- projelerinden biri olduğunu da vur-
     ları Trabzon’da faaliyet gösteriyor.  gulayarak, “3 milyon metrekarelik
     Türkiye’nin yaş sebze-meyve ve na- dolgu alanına inşa edilecek Yatı-
     renciye ihracatının yüzde 55’i Trab- rım Adası’nda 100 teknoloji firması
     zonlu firmalar tarafından yapılıyor.  olacak. 15 milyar dolarlık ihracat
     Trabzon, 70 bin üniversite öğrenci- hedefimiz var. Japon firmaları En-
     siyle tam bir eğitim kenti konumun- düstri Bölgesi’ne yatırıma bekliyoruz.
     da. Bölgenin sağlık merkezi. 1.5  Trabzon, sadece doğal ve tarihi gü-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11