Page 5 - TTSO Mayıs 2018 Gazetesi
P. 5

Mayıs-Haziran 2018                Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                        5        “Trabzon, hinterlandının en           güvenli yatırım noktası”
      Trabzon Ticaret ve Sanayi Oda-
     sı Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu,
     Trabzon’un Kafkaslar, İran, Rusya,
     Afganistan başta olmak üzere ge-
     niş bir hinterlanda sahip olduğunu
     belirterek, “Trabzon ayrıca hinter-
     landının en güvenilir yatırım noktası
     konumundadır. Deniz yoluyla tüm
     dünyaya bağlantısı bulunmaktadır”
     dedi.
      AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİSİ
       TTSO’YU ZİYARET ETTİ
      Avustralya’nın Türkiye Büyü-
     kelçisi Marc Innes-Brown, Trabzon
     Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret
     etti. Trabzon Milletvekili Ayşe Sula
     Köseoğlu’nun da yer aldığı ziya-
     rette, Büyükelçi Innes-Brown, TTSO
     Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu,
     Başkan Yardımcısı Tolga Avcı ve
     Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Öz-
     can İlarslan ile görüştü.
      TTSO Başkanı M. Suat Hacısa-
     lihoğlu, Büyükelçi Innes-Brown’a  bulunmaktadır. Kısa zamanda bi- ülke de G-20 üyesi. Ticaret ve yatırım  geniş bir coğrafyada bunu değer-
     Trabzon’un ticari ve ekonomik ya- tirilmesini umduğumuz demiryolu  anlamında çok daha fazla şeyler ya- lendirmek gerekir. Trabzon ekono-
     pısı hakkında bilgi verirken şu ifa- hattıyla da Erzincan kanalıyla çok  pabilmeliyiz. Avustralya madencilik,  mik anlamda çekici bir yer.”
     deleri kullandı:        geniş bir coğrafyaya bağlanacaktır.  tarım, finans ve eğitim alanında güç- Trabzon  Milletvekili  Ayşe
      “Trabzon tarih boyunca bir ti- Biyoteknoloji ve inovasyon merkezi,  lü bir ülke. Bu alanlarda birbirimize  Sula Köseoğlu da, Avustralya
     caret ve lojistik merkezi olmuştur.  eğitim alanındaki yatırımları, gelişen  yardımcı olabiliriz. Son olarak Mer- Büyükelçiliği’nin sosyal projelere
     Tarihi İpekyolu’nun Karadeniz’e  turizmi, tarihi ve doğal güzellikleri ve  sin limanının yarısını Avustralyalı bir  destek veren ve fark yaratan bir
     ve dünyaya açılan kapısı olan  daha birçok olanağıyla bölgesinin  firma aldı. Bugünkü ziyaretimiz bir  temsilcilik olduğunu vurgulayarak,
     Trabzon’da günümüzde de eko- kilit noktası konumundadır. En önem- başlangıç. Benim açımdan geleceğe  “Bu görüşmeden kalıcı bir işbirliği
     nominin yüzde 80’i ticaret olarak  li zenginliklerimizden birisi de çok  yönelik umut veren ve yararlı bir zi- doğması en büyük dileğimdir” dedi.
     devam etmektedir. 4 organize sa- miktarda girişimcimizin olmasıdır.  yaret oldu. Ayrıca bugün iyice ikna
     nayi bölgesinde devlet teşvikleri ve  Dünyanın her yerinde bir Trabzonlu            Görüşmenin sonunda Büyükelçi
     bedava arsa tahsisine kadar birçok  girişimci vardır. 110 ülkeye ihracat  oldum ki; Trabzon bu bölgenin eko- Marc Innes-Brown, TTSO İpekyolu
     yatırım kolaylığı sağlanmaktadır.” yapılması da bunun kanıtıdır. En bü- nomik merkezidir. Bunu sadece Tür- Özel Müzesi’ni gezdi ve şeref def-
      “TRABZON GÜVENLİ YATIRIM   yük beklentimiz Endüstri Bölgesi’ne  kiye anlamında söylemiyorum. Daha  terini imzaladı.
         BÖLGESİDİR”      Avustralyalı firmaların gelip yatırım
      Başkan    Hacısalihoğlu,  yapmasıdır. Gerekirse karşılıklı ziya-
     Trabzon’da sanayi konusunda da  retlerle buradaki yatırım olanakları
                     Avustralyalı girişimcilere anlatılabilir.
     önemli yatırımların yürütüldüğünü  Böylece karşılıklı işbirliği konusunda
     vurgulayarak, sözlerini şöyle sür- da ilk adım atılmış olur.”
     dürdü:
      “3 milyon metrekarelik alan  BÜYÜKELÇİ: UMUT VEREN BİR
     üzerine kurulacak olan Yeşil En-  ZİYARET OLDU
     düstri Bölgesi, orta ve yüksek tek- Büyükelçi Marc Innes-Brown, en
     nolojide üretim yapılacak bir bölge  önemli görevlerinden birinin ticaret
     olacaktır. Avustralyalı yatırımcıları  ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için
     da sizler aracılığıyla Endüstri Böl- çalışmalar yürütmek olduğunu da vur-
     gemizde yatırıma davet etmek is- gulayarak şunları söyledi:
     tiyorum. Trabzon Kafkaslar, İran,  “Avustralya ve Türkiye çok sıcak
     Rusya, Afganistan gibi geniş bir  ilişkileri olan iki ülke konumunda
     hinterlanda sahiptir. Trabzon ayrı- bulunuyor. Ama buna karşılık tica-
     ca hinterlandının en güvenilir yatı- ret hacmi arzulanan seviyede değil.
     rım noktası konumundadır. Deniz  Oyca Avustralya dünyanın 12, Tür-
     yoluyla tüm dünyaya bağlantısı  kiye 16’ncı büyük ekonomisi. Her iki
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10