Page 4 - TTSO Mayıs 2018 Gazetesi
P. 4

4                        Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                Mayıs-Haziran2018
     lojili sektörler faaliyet gösterecek.  liralık yatırımla faaliyete geçirilecek  BAŞKAN HACISALİHOĞLU:  süreç uygulamaya dönük süreç ola-
     Ülkenin en büyük savunma ve oto- Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi,  PROGRAMA UYGUN İLERLİYORUZ cak” dedi. Hacısalihoğlu, projenin
     motiv araçları üretim merkezi olan  Filyos Endüstri Bölgesi, Karasu Mün- Trabzon Ticaret Sanayi Odası  bu noktaya gelmesinde emeği ge-
     Karasu Münferit Yatırım Yeri'nde,  ferit Yatırım Yeri ve Trabzon Yatırım  Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, TR61
     savunma sanayi, raylı sistemler ve  Adası gibi mega endüstri bölgeleri ile  Yeşil Endüstri Bölgesi projesinin önü- çen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
     ticari araçlar gibi üretimler gerçek- 35 bin kişiye iş imkanı sağlayacakları  müzdeki günlerde Bakanlar Kurulu’na  ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baka-
     leştirilecek. Türkiye'nin deniz dolgu- belirtti. Doğu Karadeniz, Batı Kara- gideceğini ve ilan edildikten sonra  nı Faruk Özlü’ye ise ayrıca teşekkür
     suyla oluşturulan ilk sanayi bölgesi  deniz, Kuzey Ege, Güney Marmara,  uygulamaya geçileceğini vurguladı. ederek, “Kanunlaşması konusunda
     Trabzon Yatırım Adası'nda ise sa- Doğu Akdeniz başta olmak üzere Tür- Projede hiçbir problem bulun- bakanımız Süleyman Soylu’nun çok
     vunma sistemleri, uzay, havacılık,  kiye genelinde bakanlık ve yatırımcı- madığının altını çizen Hacısalihoğlu,  önemli gayreti oldu. Bilim Sanayi
     biyoteknoloji, nanoteknoloji ve bili- ların başvuruları doğrultusunda yeni  “Her şey tamam. Şuanda hiç bir sorun
     şim gibi yüksek teknolojili sektörler  mega endüstri bölgelerinin kurulması  yok. Buranın kanunlaşmasında Sayın  Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü
     bulunacak."           için çalışmaya devam edeceklerini  Cumhurbaşkanımıza özellikle teşek- ile irtibatlı olarak çok büyük destek
      "100 BİN KİŞİYE İSTİHDAM   vurgulayan Özlü, gelecekte 140 mil- kür etmek istiyorum. Bakanlar kuru- verdi. Hala ‘benim projem’ diyerek
         SAĞLANACAK"       yar liralık yatırımla 100 bin kişiye  luna teşekkür etmek istiyorum. Çünkü  desteğe devam ediyor. Bu bakım-
      Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baka- istihdam olanağı sunmayı hedefledik- bütün bakanlarımızın emeği var. Şeh- dan her iki bakanımıza özellikle
     nı Faruk Özlü, toplamda 45 milyar  lerini de kaydetti.     rin büyük desteği var. Bundan sonraki  teşekkür etmek istiyorum” dedi.


                                    Endüstri bölgeleri                              koordinasyon kurulu toplandı                                      Endüstri Bölgeleri Koordinasyon  Meclis Başkanı M. Şadan Eren,
                                     Kurulu Toplantısı’nda TR61 Yeşil En- TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M.
                                     düstri Bölgesi ile ilgili son gelişmeler  Suat Hacısalihoğlu ve diğer ilgili-
                                     değerlendirildi.         ler katıldı.
                                      Bilim,  Sanayi  ve  Teknoloji  Toplantıda, Arsin ilçesinde ya-
                                     Bakanlığı’nda Müsteşar Dr. Veysel  pımı planlanan TR61 Yeşil Endüst-
                                     Yayan başkanlığında gerçekleştirilen  ri Bölgesi ile ilgili son gelişmeler
                                     toplantıya Trabzon Valisi Yücel Ya- ve bundan sonra yapılacak çalış-
                                     vuz, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası  malar değerlendirildi.


      Japon devine yatırım adası daveti
       Trabzon Ticaret ve Sanayi  dünya devinin de özellikle Ortado-
      Odası Başkanı M. Suat Hacı- ğu, Kafkasya, Rusya ve Avrupa gibi
      salihoğlu da Mitsubishi Electric  pazarlara yakın olan, lojistik yönden
      Pazarlama Departmanı Kıdemli  çok büyük avantajları bulunan bu
      Müdürü Kazuyoshi Hara ve Hi- bölgede yer alması en büyük temen-
      roshi Matsumura ile bir görüşme  nimiz. TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi’nde
      yaptı. Trabzon’un Arsin ilçesinde  yer ayacak firmaların, orta ve ileri
      hizmete girmesi planlanan TR61  teknoloji alanında Trabzon’da ele-
      Yeşil Endüstri Bölgesi konusunda  man sıkıntısı çekeceğini de tahmin  dedi. Hacısalihoğlu, Mitsubishi Elect- tin üst yönetimine ileteceğini vur-
      Hara ve Matsumura’ya bilgi ve- etmiyoruz. Çünkü Türkiye’nin en kök- ric firmasına önümüzdeki günlerde  guladı. Görüşmede DOKA Genel
      ren Başkan Hacısaihoğlu, “TR61  lü eğitim kurumlarından biri olan ve  TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi ile ilgili  Sekreteri Onur Adıyaman, KTÜ
      Yeşil Endüstri Bölgesi’nde orta ve  mühendislik bölümlerinden her yıl on- daha kapsamlı bir sunum yapmayı  TTO Müdürü Doç. Dr. Oktay Yıl-
      yüksek teknoloji yatırımları yer  larca mezun veren üniversitemiz ele- arzuladıklarını da vurguladı. dız, Prof. Dr. İsmail Hakkı Altaş
      alacak. Mitsubishi Electric gibi bir  man konusunda önemli bir kaynaktır”  Kazuyoshi Hara ise konuyu şirke- ve diğer ilgililer de yer aldı.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9