Page 3 - TTSO Mayıs 2018 Gazetesi
P. 3

Mayıs-Haziran 2018                Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                        3                   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

        “TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi’nde
      7 bin kişiye istihdam sağlanacak”


                     şabilmesi için yüksek ve orta yüksek  vergi indirimi ve sigorta primi işve- "Mega endüstri bölgeleri, bakanlık
                     teknolojili ürünlerin üretileceği, büyük  ren hissesi desteğinden bulundukları  önderliğinde anonim şirket statü-
                     ölçekli yerli ve yabancı yatırımların  bölgenin bir alt bölgesine sağlanan  sündeki yönetici şirket tarafından
                     yer alacağı mega endüstri bölgeleri  oran ve sürelerde faydalanabilece- yönetilecek ve işletilecek. Bu şirket,
                     kuracaklarını anlatan Özlü, Türk eko- ğini ifade etti. Özlü, hazine arazile- bölgede yatırım yapacak yerli ve
                     nomisinin asıl sıçramayı bu bölgeler  rine 49 yıl kullanma izni verileceğini  yabancı yatırımcılar, kurum/kuru-
                     sayesinde yapacağını belirtti. belirterek, kullanma izni bedelinin de  luşlar, dernek, vakıf, oda, bankalar
                      Özlü, endüstri bölgeleri kurulu- taşınmazın emlak vergisine esas as- ve yerel yönetimlerin ortak olabildi-
                     munda etüt, plan ve proje, kamulaş- gari metrekare birim değeri toplamı- ği bir yapıda faaliyet gösterecek"
                     tırma, köprü, viyadük, sondaj, drenaj,  nın binde 5'i oranında belirleneceğini  diye konuştu.
                     deniz dolgusu, demiryolu bağlantısı,  kaydetti.         TRABZON YATIRIM ADASI’NDAKİ
                     elektrik, doğalgaz, içme suyu, yağ- Endüstri bölgesindeki bütün bi- SEKTÖRLER AÇIKLANDI
                     mur suyu, kanalizasyon, haberleşme  naların emlak vergisinden muaf ola- İlk aşamada faaliyete geçirile-
                     ve yol şebekeleri ile atıksu arıtma te- cağına işaret eden Özlü, bakanlık  cek mega endüstri bölgelerinin fa-
                     sisi giderlerinin bakanlık tarafından  tarafından onaylanan alt ve üst yapı  aliyetleri hakkında bilgi veren Özlü,
                     karşılandığına dikkati çekti.  projeleri ile bunlarla ilgili ruhsat, izin,  şu değerlendirmelerde bulundu:
     Cumhurbaşkanı Recep        Endüstri bölgesi kurulumunu hız- iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına  "Ortadoğu petrol ve doğalgaz
     Tayyip Erdoğan,         landırmak için harita ve jeolojik etüt  ilişkin harçlardan da muaf tutulaca- rezervleri, uluslararası enerji boru
                     raporunun, imar ve parselasyon
                                     ğını söyledi. Söz konusu bölgelerde,
     Trabzon’da Türkiye’nin     planlarının, altyapı ve üstyapı pro- Çevresel Etki Değerlendirmesi sü- hatlarına yakınlığıyla enerji sektörü
     ilk deniz dolgulu sanayi    jelerinin bakanlıkça onaylandığının  reçlerinin en geç 2 ay içinde karara  için önemli bir alan olan Ceyhan
                                                     Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde
     alanını oluşturduklarını    altını çizen Özlü, yapı ruhsatı ve yapı  bağlandığına değinen Bakan Özlü,  rafineri ve termik santral yatırımları
     belirterek, “Yatırım Adası   kullanma izin belgesi ile iş yeri açma  alınması gereken diğer izin, onay ve  yapılacak. Yanı başında Türkiye'nin
                     ve çalışma ruhsatlarının da bakanlık
     ve Endüstri Bölgesi’nde     tarafından verildiğini aktardı.  ruhsatların da ilgili kurumlarca 15  en büyük liman projesinin bulunma-
                                     gün içinde hazırlandığını bildirdi.
     3,6 katrilyon liralık      "ANONİM ŞİRKET TARAFINDAN     Özlü, mega endüstri bölgelerinin  sı, lojistik üs olma imkanı açısından
                                                     yerli ve yabancı yatırımcılar için
     yatırım yapılacak. Ayrıca        İŞLETİLECEK"      Çin, Güney Kore, Malezya ve Sin- önemli bir nokta olan Filyos Endüstri
     7 bin kişiye istihdam       Bürokratik süreçlerin kolaylaştırı- gapur'daki başarılı sanayi bölgele- Bölgesi'nde elektrikli teçhizat, maki-
     sağlanacak. İnşallah      larak hızlandırılacağını vurgulayan  rinin yönetimine benzer profesyonel  ne, ekipman, motorlu kara taşıtları
     bölgenin ilanını bu yıl     Özlü, teşvik belgesi alan yatırımların,  tarzda yönetileceğinin altını çizerek,  gibi yüksek ve orta yüksek tekno-
     içinde gerçekleştireceğiz”
     dedi.


     BAKAN ÖZLÜ: TÜRK EKONOMİSİ
     SIÇRAMAYI ENDÜSTRİ BÖLGELERİ
       SAYESİNDE YAPACAK
      Bilim Sanayi ve Teknoloji Baka-
     nı Faruk Özlü, Türkiye’de endüstri
     bölgeleri açısından bir atılım yap-
     tıklarını vurgulayarak, toplamda
     45 milyar liralık yatırımla devreye
     alınacak Ceyhan Enerji İhtisas En-
     düstri Bölgesi, Filyos Endüstri Bölge-
     si, Karasu Münferit Yatırım Yeri ve
     Trabzon Yatırım Adası gibi mega
     endüstri bölgeleriyle 35 bin kişiye
     iş imkanı sağlayacaklarını bildirdi.
      Söz konusu bölgelerin büyük öl-
     çekli ekonomiye geçişte önemli bir
     anahtar olduğuna işaret eden Özlü,
     Türkiye'nin organize sanayi bölge-
     leri ile kalkınmanın ötesinde, mega
     endüstri merkezleri anlayışına geçiş
     yapacağını söyledi. Bu kapsamda
     ülkenin 2023 hedeflerine hızla ula-
                                                              Devamı arkada
   1   2   3   4   5   6   7   8