Page 2 - TTSO Mayıs 2018 Gazetesi
P. 2

2                        Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                Mayıs-Haziran2018     Rekor bir katılımla, halkın oylarının  2019 yılında yerel seçimlerin ya- enflasyon ve faizin düşmesini sağla- yetimizin sekteye uğramaması için
     tamamının meclise yansıdığı ve milli  pılacağı Türkiye ekonomisi artık genel  yacak ekonomik parametreler devre- bu tür teşvik uygulamalarını daha
     iradenin sandıkta sahiplendiği bu  seçim baskısından kurtulmuştur. Ge- ye alınmalıdır. Dünyadaki gelişmeler  fazla önemsememiz gerekmektedir.
                                                       Geçmişte, özellikle 2001 kri-
     yeni dönemin ülkemiz için hayırlara  rek kamu gerekse özel sektörün kısa  göz önünde bulundurularak kısa, orta  zinde şahit olduğumuz üzere özel
     1. Sayfadan devam katılarak Türkiye demokrasisine güç  dikkatli olmalıyız. Türkiye yeniden  erişim artırılmalı ve kolaylaştırılırken  li olarak uzun vadeli yeniden borç
                                     ve uzun vadede ekonomik tedbirler
                     ve orta vadeli yüksek borçlarının geri
     vesile olmasını diliyoruz. Bütün par-
     tilerimize ve milletimize seçimlere
                     dönüşlerinin sorun oluşturmaması için
                                     uygulanmalıdır. Özellikle finansa
                                                     sektör borçlarını çevirmede öncelik-
                                                     yapılanmalarına yönelmektedir. Bu
                     borç çevirebilir rahatlığa kavuştu-
     vermelerinden dolayı şükranlarımızı
                                     faiz oranlarının düşmesine yönelik
                                                     fırsatı elde edemediğinde ise işlet-
     iletiyoruz. Seçimlerden başarıyla çı-
                                     politikalar devreye alınmalıdır. Özel
                     rulmalıdır. Geçmişte bunu başardık,
                                     sektörde bir yatırımın on yılda geri
                                                     melerine ortak veya satış gündeme
     kan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
                     bugün de başarabileceğimize inanı-
     Erdoğan’ı ve Cumhur ittifakını tebrik
                      Piyasalardaki para sıkışıklığının
     ediyoruz.            yoruz.             dönüşü öngörülürken elde edilecek  gelmektedir. Böyle ortamlarda da
                                     kar altı yılda faizle karşılanabiliyor-
                                                     genelde sermaye azlığından dolayı
      Seçimler öncesinde ülkemizin  getirdiği bir gerçek de tahsilatlarda  sa o yatırım hayata geçirilmez. Reel  işletmelerimiz yabancılar tarafın-
     ve milletimizin önünde biriken so- vadenin uzaması olarak yaşanmak- sektörün üretimden karı desteklen- dan satın alınmaktadır.
     runların yeni dönemde çözüme ka- tadır. Türkiye süreci iyileştirebilecek  melidir. Üretim dışı gelirlerin artması  Önümüzdeki zorlu sürecin aşıl-
     vuşması en büyük umudumuzdur.  adımlar ve kararları hızla uygula- veya cazip hale getirilmesi ülkemizde  masında bin bir emekle oluşturulan
     Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi- maya almalıdır. Önümüzdeki zorlu  yatırımlara en büyük engel olacaktır. işletmelerimizin borç çevirme kabi-
     nin sorunlara çözüm sağlayacağına  dönemde özel sektörün borç çevirme  Ülkemizin dört bir yanında faa- liyetleri güçlendirilmelidir. Aksi du-
     inanan milyonların beklentilerinin  kapasitesi güçlendirilmelidir. liyet gösteren özel sektörümüz güçlü  rumda ekonomimizin birçok değe-
     önümüzdeki süreçte fazlasıyla kar- Kur farkları, TL’nin değer kaybı,  ve büyük Türkiye özlemine çalışarak,  rinin elimizden çıkması kaçınılmaz
     şılanması en büyük temennimizdir.  faizlerin yükselmesi gibi olumsuz et- üreterek katkı vermektedir. Özel sek- olacaktır.
     Ekonomi için güven ve istikrarın  kenleri bertaraf edecek politikalar  törümüz üretim faaliyetlerini yerine  Güçlü Türkiye güçlü ekonomi ile
     büyük önem arz ettiği aşikârdır.  gündeme alınmalıdır. Firmalarımızı  getirirken yatırımlarını borçlanarak  olur. Güçlü ekonomi güçlü şirketler-
     Bu anlamda son 16 yıldır güven ve  yeniden harekete geçirecek işletme  yapmaktadır. Orta ve kısa vadeli  le yaşar. Güçlü şirketler de iyi yatı-
     istikrardan yana tercihini kullanan  ve yatırım finansmanı kolaylıkları  borçlanmalarda, TL ve döviz cin- rım ortamından doğar. 7.4 büyüme
     milletimizin en büyük beklentisi şüp- sağlanmalıdır. Hedef mevcut üretim  sinden borçlanmalarda maliyetlerin  ile Türkiye ekonomisinin toplam bü-
     hesiz ki büyük ve güçlü Türkiye’dir. potansiyelimizin acilen harekete geçi- kabul edilebilir seviyelerde olması  yüklüğü 2017 yılında cari fiyatlarla
      Özel sektör tarafından baktığı- rilmesi olmalıdır. Öncelikle yatırımla- gerekmektedir. Avrupa ülkeleri ve  3.1 trilyon lira seviyesine ulaşmıştır.
     mızda Türkiye ekonomisinin önünde  rın önünü açmalıyız. Yatırım yapmayı  gelişmiş ülkelerle karşılaştırdığımız  Kişi başına milli gelir 10 bin 597
     bugün üç temel konu olarak; para  sağlamak için yerel ve yabancı giri- zaman  borçlanma  maliyetlerinin  dolar olmuştur. Bu başarı hikâyesini
     sıkışıklığı, döviz piyasalarındaki  şimcilerimiz özellikle enflasyon, döviz  Türkiye’de yüksek olduğu aşikârdır. 2018 yılının ilk çeyreğinde yaka-
     sert yükselişler ile kısa, orta ve uzun  kurları ve TL’nin değer kaybetmesin- Burada alınabilecek en akılcı ted- lanan büyüme oranı ile sürdürebi-
     vade programların öngörülerindeki  den kaynaklanan risklere karşı teşvik- birlerden biri de özel sektöre faiz des- leeceğini ortaya koyan Türkiye’yi
     geniş değişim aralıkları durmakta- lerle sübvanse edilmelidir. tekleri gibi teşviklerin artırılmasıdır. İş  elbirliğiyle daha da büyütmeli ve
     dır.               Yatırımların önünü açmak için  yapma kültürümüzün, üretim kabili- güçlendirmeliyiz.
                     Eski TTSO Meclis Başkanı                     Kenan Oltan hayatını kaybetti
                     Başkanı M. Şadan Eren,
                     TTSO Yönetim Kurulu
                     Başkanı M. Suat Hacı-
                     salihoğlu, iş dünyası,
                     ailesi ve vatandaşlar
                     katıldı.
      Trabzon Ticaret ve Sanayi  Kenan Oltan’ın ce-
     Odası’nın eski meclis başkanların- nazesi namazın ardın-
     dan Kenan Oltan 91 yaşında haya- dan Asri Mezarlık’taki
     tını kaybetti.         aile  kabristanlığında
      Merhum Kenan Oltan için İsken- toprağa verildi. Uzun
     derpaşa Camisi’nde kılınan cenaze  yıllar TTSO meclis üye-
     namazına Trabzon Valisi Yücel Ya- liğini yürüten Oltan, 17
     vuz, Trabzon Büyükşehir Belediye  Aralık 1976 - 30 Kasım
     Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçü- 1977 tarihleri arasında
     oğlu, Ortahisar Belediye Başkanı  TTSO Meclis Başkanlığı
     Ahmet Metin Genç, TTSO Meclis  yapmıştı.


                                        Grafik - Tasarım - Hazırlık      Baský:
       Trabzon Ticaret Gazetesi       Yayın Kurulu         Hacer Yavruoğlu       İber Matbaacılık ve Amb. San.
           Sahibi            Tolga Avcı          Tel: 0462 300 30 03         Tic. Ltd. Şti.
     Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası adına  Özcan İlarslan
        Yönetim Kurulu Başkanı                   Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý    2 Nolu Gazipaşa Sk.
       M. Suat Hacısalihoğlu        Yazı İşleri Müdürü    Pazarkapı Mh. Sahil Cd. No: 3 Trabzon İskenderpaşa Mh. No: 4
                          Aydýn Topcu       Tel: 326 80 70 (4 Hat) Faks: 321 88 77  Tel: 0462 321 72 36
   1   2   3   4   5   6   7