Page 17 - TTSO Mayıs 2018 Gazetesi
P. 17

Mayıs-Haziran 2018                Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                       17
                    Medikal sektörünün sorunları çözüm bekliyor                     lışmalar yapmaktadır.”     gidilmeyen geri ödeme fiyatları, dö- faturalarını bu kapsama almamak
                     “SAĞLIK TURİZMİNDE HEDEF 750  viz ile hammadde sağlayarak, tesis  akıl karı değildir” dedi.
                       BİN YABANCI HASTA”     kurarak üretim yapan, teknolojileri ve  “ÖNLEMLER ALINMAZSA PEK
                      TTSO Meclis Üyesi Şaban Doksa- cihazları yurtdışından dövizle getiren  ÇOK TEDAVİ SUNULAMAYACAK”
                     noğlu, Türkiye’nin gerçekten kuvvetli  tıbbi cihaz sektörünü çok ciddi şekilde  Küçülen ya da faaliyetlerini
                                     vurmuştur. Hastanelerimize ve vatan-
                     bir sağlık turizmi potansiyeli olduğu- daşlarımıza hizmet verebilmek için  durdurmak zorunda kalan firma
                     nu vurgulayarak şunları söyledi: geri ödeme fiyatlarının düzenli olarak  sayısının her geçen gün arttığını
                      “Medikal turizm de dünyanın  güncellenmesi şarttır.”    vurgulayan TTSO Meclis Üyesi Şa-
                     ilk 5 destinasyonu içinde olma, 750  “2015’TEKİ FATURALARIMIZ HALA  ban Doksanoğlu sözlerini şöyle sür-
                     bin yabancı hastayı tedavi etme, 5,6   ÖDENMEDİ”       dürdü:
                     milyar dolar gelir elde etme şeklinde                “AR-GE, istihdam ve yatırım
                     bir hedef belirlenmiştir. Bu hedefe  Fiyatlarla ilgili sorunlara ek olarak  planlamaları  yapılamamaktadır.
      Trabzon Ticaret ve Sanayi Oda- ulaşmamız ön koşullarından biri ka- ödeme vadelerinin de giderek uzadı- Katma değeri çok yüksek bir sektör
     sı Meclis Üyesi Şaban Doksanoğlu,  liteli tıbbi malzemelerin ülkemizde  ğını vurgulayan Doksanoğlu, “Pek çok  olan tıbbi cihaz sektörü ancak bu
     uzun zamandır zor şartlar altında  varlığını sürdürüyor olmasıdır. Yani  üniversite hastanesinin ödeme vadesi  sorunların çözülmesi ile ekonomimi-
     hizmet vermeye çalışan tıbbi cihaz  sağlık sunucuları ve hekimler en son  3 yılı aşmıştır. 2015 yılındaki fatura- ze daha fazla katkı yapabilir hale
     sektöründe, yaşanan kur artışları  teknolojileri dünya ile eş zamanlı kul- larımız halen ödenmemiştir. Nisan  gelecektir. Sektörümüzün yaşadığı
     ve üniversite hastanelerinin birik- lanabiliyor ve deneyim kazanabiliyor  ayından önce yayınlanan bir genelge  tüm bu zorluklar insan sağlığının
     miş alacakları ile ilgili hızlı bir çö- olmalıdır.”      ile üniversite hastanelerinin borçları- korunması açısından büyük sakın-
     züm üretilmesinin zaruri olduğunu  “GERİ ÖDEME FİYATLARININ GÜN- nın tamamen ödeneceği belirtilmişti.  calar yaratmakta, tedavi olduğunu
     vurgulayarak, “Bu önlemlerin alın-  CELLENMESİ GEREK”     Vadesi gelmeyenler için firmalardan  düşünen vatandaşlarımızın gerçek
     maması durumunda sağlık hizmeti  Türkiye’deki İhale Yasası’ndan  ekstra indirim talep edilecekti. Fakat  anlamda kaliteli ve yeterli ürünlerle
     alan bütün kesimler etkilenecek, pek  dolayı üstün teknolojili cihazların edi- daha sonra Maliye Bakanlığı’nın ya- buluşmasını engellemektedir. Teda-
     çok tedavi sunulamaz hale gelecek- niminde sorunlar yaşandığını vurgu- yınladığı bir genelge ile indirim ta- vinin sürdürülebilmesi için hastane-
     tir” uyarısında bulundu.    layan Şaban Doksanoğlu, şu ifadeleri  lebinin vadesi dolmuş alacaklardan  ler ve hekimler istemedikleri halde
      Trabzon Ticaret ve Sanayi Oda- kullandı:          istenme kararı alındı ve her fatura  hasta sağlığı, güvenliği ve etiği
                                     indirime ve ödemeye tabi olmadı. Lüt-
     sı 18. Meslek Komitesi (Medikal)  “SUT (Sağlık Uygulama Tebliği)  fen 1 dakikalığına düşünmenizi rica  açısından sakıncalı seçeneklere
     Meclis Üyesi Şaban Doksanoğlu,  fiyatları en son 2007 yılında güncel- ediyorum; 2015 yılında fatura ettiği- başvurmak zorunda kalmaktadır.
     sektörün yaşadığı sorunlarla ilgili  lenmiş ve hala bir düzenleme yapıl- niz ürünün 3 ay sonra parasını öde- Sonuç olarak uzun zamandır zor
     Mayıs ayı meclis toplantısında bir  mamıştır. 2007 yılında 1.32 TL olan  diniz. 1 ay sonra KDV’sini ödediniz.  şartlar altında hizmet vermeye çalı-
     konuşma yaptı. Medikal sektörü ola- dolar, bugün yüzde 270 artışla 4.80  4 ay sonra gelir vergisini ödediniz. 3  şan tıbbi cihaz sektörü yaşanan kur
     rak dünyadaki tıbbi cihaz teknoloji- lira seviyesindedir. 1.76 lira olan  yıl boyunca da bankaya faiz ödedi- artışları ve üniversite hastanelerinin
     lerini hekimlere tanıtmakla sorumlu  Euro, yüzde 210 artışla 5.50 liraya  niz. Bunun dışında sizden yüzde 30  birikmiş alacakları ile ilgili hızlı bir
     olduklarını vurgulayan Doksanoğlu,  çıkmıştır. Bunun sonucunda 10 yıl  daha indirim yapmanız talep edili- çözüm üretilmesi zaruridir. Bu ön-
     “Bu ürünler ve cihazların ameliyat- önce 100 liralık bir ödeme bugün  yor. Bunun ticareten bir anlamı var  lemlerin alınmaması durumunda
     larda kullanılmasını, hekimlerimizin  için 40 liraya denk gelmiştir. Kurda  mıdır? Üstelik KHK’de tıbbi malzeme  sağlık hizmeti alan bütün kesimler
     gelişen teknolojik yenilikleri yurtiçi  yaşanan artışa rağmen değişikliğe  yazılıyor diye tıbbi cihazları ve tamir  etkilenecek, pek çok tedavi sunula-
     ve yurtdışı seminerlere katılarak ta-                              maz hale gelecektir.”
     nımasını sağlamakta önemli bir rol
     oynuyoruz” dedi.
      “SEKTÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜ 10       TTSO’nun iftarında Trabzon buluştu
         MİLYAR DOLAR”
      Tıbbi cihaz sektörü denilince 30
     bin kalem üründen bahsedilebilece-
     ğini vurgulayan Şaban Doksanoğ-
     lu, sözlerini şöyle sürdürdü:
      “Enjektörden ameliyat ipliğine,
     laboratuvar testinden diş implantına
     kadar birçok alanda hizmet verme-
     ye çalışıyoruz. Trabzon’da TTSO’ya
     kayıtlı 105, TESOB’a bağlı 23 firma
     bulunmaktadır. Bu firmalarda yak-
     laşık 750 kişi istihdam edilmektedir.
     Türkiye’de tıbbi cihaz sektörü 10
     milyar liralık piyasa büyüklüğüyle
     en büyük 20 pazardan biri konu-
     mundadır. Dünyanın en büyük 17.  Trabzon  Ticaret  ve  Sanayi  ri, TTSO’nun eski ve yeni yönetim ku- rek, “İftar yemekleri birlik ve beraber-
     ekonomisi olan Türkiye’de Gayri  Odası’nın düzenlediği geleneksel  rulu ile meclis üyeleri, TTSO kurulları,  liği pekiştirme adına da önemli orga-
     Safi Yurtiçi Hasıla’dan sağlığa ay- iftara Trabzon Valisi Yücel Yavuz,  basın mensupları ve misafirler katıldı. nizasyonlar” dedi.
     rılan pay yüzde 5,4 seviyesindedir.  Trabzon milletvekilleri Muhammet  TTSO Yönetim Kurulu Başkanı M.  TTSO Meclis Başkanı M. Şadan
     Bu oran OECD ortalamasının altın- Balta ve Ayşe Sula Köseoğlu, Baro
     da kalsa da Türkiye sağlığa erişim  Başkanı Sibel Suiçmez, İl Jandarma  Suat Hacısalihoğlu, geleneksel hale  Eren ise, “İnşallah bir sonraki iftarda
     konusunda son yıllarda başarılı ça- Komutanı Albay Halil Şen, İl Emniyet  gelen iftar yemeğine katılımlarından  da eksilmeden bir arada oluruz" diye
                     Müdürü Orhan Çevik, protokol üyele- dolayı tüm misafirlere teşekkür ede- konuştu.
   12   13   14   15   16   17   18   19   20