Page 16 - TTSO Mayıs 2018 Gazetesi
P. 16

16                        Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                Mayıs-Haziran2018                  TTSO Mayıs Ayı Meclis Toplantısı yapıldı...

     "Alınan tedbirler önümüzü görmemiz
                  için bize güven verdi"


      Trabzon Ticaret ve Sanayi Oda- bütün dünya ülkelerinin oraya saygı  yerine getirmesiydi. Yapılan ilk ham- rının yükselmesinin özel sektörün
     sı Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat  göstermesi gerektiğine inanıyoruz.  lelerle ekonomimiz belli bir noktaya  bilançosunu ne kadar etkilediğini
     Hacısalihoğlu, son dönemde eko- Bu doğrultuda ABD Büyükelçiliği’nin  getirildi. Döviz kurlarını aşağı çek- herkes biliyor. Özellikle döviz kuru
     nomide fırtınalı günler yaşadıklarını  taşınması konusundaki olaylara bağ- mek suretiyle ilk tedbir alınmış oldu.  üzerinden yatırım yapanlar çok zor
     vurgulayarak, “Hükümetimizin ilgili  lı olarak ölenlere Allah’tan rahmet,  Önemli olan bu tedbirlerin sürdürüle- durumda kaldı” dedi.
     bakanlarının ve Merkez Bankası’nın  yakınlarına başsağlığı ve yaralılara  bilir olmasıdır. Özellikle son günler- İŞKUR’DAN İSTİHDAM TEŞVİKLERİ
     sürekli aldığı tedbirlerle önümüzü  geçmiş olsun dileklerimi iletmek isti- de hükümetimizin ilgili bakanlarının  SUNUMU
     rahat görebileceğimiz konusunda  yorum” dedi.        ve Merkez Bankası’nın sürekli aldığı  TTSO Mayıs ayı meclis top-
     bizlere güven verildiğini de söyle- “EKONOMİDEKİ FIRTINA DÜNYA  tedbirlerle önümüzü rahat görebi- lantısında daha sonra İŞKUR İş ve
     yebiliriz. Bu güven piyasalar için  GENELİNİN YANSIMASI”  leceğimiz konusunda bizlere güven  Meslek Danışmanı Şükrü Efendioğlu
     çok çok önemliydi” dedi.     Başkan Hacısalihoğlu, son dö- verildiğini de söyleyebiliriz. Bu güven  tarafından, yeni İstihdam Seferber-
       EREN BAŞKANLIK ETTİ    nemde ekonomide fırtınalı günler  piyasalar için çok çok önemliydi. Bu  liği kapsamında uygulanan teşvik-
      TTSO Mayıs ayı meclis toplantısı,  yaşadıklarını vurgulayarak, şunları  güven olmasaydı birkaç gün önce ya- lerle ilgili bir sunum yapıldı. Sunu-
     Meclis Başkanı M. Şadan Eren baş- söyledi:           şadığımız olaylar daha büyüyebilirdi.  mun sonunda TTSO Meclis Başkanı
                                     Bu bakımdan atılan adımlar, alınan
     kanlığında gerçekleştirildi. Yönetim  “İnşallah bundan sonda bu fırtı- tedbirler ekonominin stabil kalma- M. Şadan Eren, TTSO Başkanı M.
     Kurulunun bir aylık faaliyetlerinin  naları bir daha yaşamayız. Bu fırtına  sını, özellikle döviz kurlarının stabil  Suat Hacısalihoğlu tarafından İŞ-
     yer aldığı filmin izlenmesinin ardın- sadece ülkemizle ilgili bir konu değil.  kalmasını sağlamıştır. Döviz kurla- KUR Trabzon İl Müdürü Adnan
     dan TTSO Başkanı M. Suat Hacısa- Dünya genelindeki ekonominin ülke-                  Zengin’in de katılımıyla
     lihoğlu meclis üyelerine hitap etti.  mize yansıması olduğunu hepimiz              Şükrü Efendioğlu’na teşek-
     Hacısalihoğlu, geçtiğimiz günlerde  biliyoruz. Geçmişte dünyada üretilen               kür plaketi takdim edildi.
     Kudüs’te meydana gelen hadisenin  ekonomik politikaların adım adım                   Toplantıda Akreditas-
     herkesi derinden üzdüğünü vurgu- tüm ülkelere yansıdığı gibi bizlere              yon İzleme Komitesi Üyesi
     layarak, “İslam aleminin ilk kıblesi  de yansıdığını hepimiz görüyoruz.               olarak TTSO Meclis üyesi
     olan Mescid-i Aksa ve Kudüs, sade- Önemli olan hükümetimizin bu konu-                 Vedat Muhçu’nun görev-
     ce İslam alemi için değil, üç din için  da gerekli tedbirleri alması, ekonomi             lendirilmesine oy birliğiyle
     de kutsal bir bölgedir. Bu bakımdan  kurmaylarının gereğini hızlı şekilde              karar verildi.
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20