Page 13 - TTSO Mayıs 2018 Gazetesi
P. 13

Mayıs-Haziran 2018                Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                      13       Bayramlaşma töreninde

          turizm değerlendirildi


          Trabzon Ticaret ve  önem kazandığını, bayram sonrası  Meclis üyesi Ahmet Kazaz KO- luluk oranlarının çok daha yukarı
     Sanayi Odası bayramlaşma    yeni sezonun da başlayacağını be- Bİ’leri gelişen bir alan oluştuğunda  seviyelerde olduğu görülüyor. Tu-
                                                     rizm İl Müdürlüğü yetkilileri şehre
                                     ve belirli bir ticari hacme ulaştığında,
     töreninde Trabzon ve bölge   lirterek, "Arap turizmi şehir ekonomi- global şirketlerin tamamının hızlı bir  çok turist girişi olduğunu söylüyor-
                     sine büyük değer katıyor. Bir günde
        turizmi değerlendirildi,  7 uçak körfez ülkelerinden şehrimize  şekilde oradaki pastaya yöneldiğini  lar. Ama bunun otellere yansıma-
          döviz kurlarındaki  iniyor. İnşallah bir terslik olmaz. Biz- ifade etti. Bu durumun sektöre yatırım  dığı görülüyor. Bu konaklamalar
        hareketlilik ile Amerika  lere düşen bu sektörün önünü açmak,  yapan KOBİ’lerin küçülmesine neden  kaçak tabir edilen ev ve apartlarda
                                                     yapılıyor.”
      ve Çin’in ticaret alanında  katkı vermek ve gerekli sorunları çöz- olduğunu vurgulayan Kazaz, "Bir  Meclis Üyesi Bahattin Çelik,
                                     de buna kayıt dışı uygulayıcılar ka-
                     mektir. Şehrimizin şu andaki gündemi
       anlaşmaya gitmesinin iş  turizmdir“ dedi.        tıldığı zaman ciddi sorunlar çıkıyor.  Arap turistlerin ucuza yöneldiğini
      hayatına etkileri tartışıldı. M. Suat Hacısalihoğlu gelen turist- Trabzon’da turizm noktasında çok  ve her konuda kaynağa ulaşmaya
                     lerin baş tacı olduğunu, düşük gelirli  sayıda kayıt dışı firma olduğu tah- çalıştığını kaydederek, “Turizmde
                                     min ediliyor. Bu kontrolsüzlük olduğu
      TTSO Meclis Başkanı M.Şadan  Arap turistin Avrupa’dan gelen turiste  müddetçe orta ölçekli firmalar yaptık- şehrimizde maliyetler sürekli deği-
                                                     şiyor. Ama karlarımız hiç yukarı
     Eren oda meclis üyelerinin bir bay- oranla daha fazla harcama yaptığı- ları yatırımlarla belirli bir süre sonra  gitmiyor. Bu durum ileride bir tıkan-
     ramda daha bir araya geldiğini  nın tespit edildiğini belirterek, “Her  kazanan değil, kaybeden oluyorlar”  maya gidebilir” şeklinde konuştu.
     anımsatarak bütün meclis üyelerinin  şeye rağmen turizmi çeşitlendirme  dedi.
     Ramazan bayramını canı gönülden  gayretlerimiz devam edecektir. Özel- Yönetim kurulu üyesi Kadem Çakı- Meclis Üyesi Sayım Adanur tu-
     kutladığını ifade etti.     likle kültür ve eko turizm alanında  roğlu Trabzon'daki büyük firmaların  rizm sektöründe çeşitlendirme ya-
      TTSO Yönetim Kurulu Başkanı  ilimizde yüksek bir potansiyel vardır.  global firmalarla ciddi bir rekabet  pılması için yeni pazarlara açılım
                                                     yapılabileceğini vurguladı.
     M.Suat Hacısalihoğlu ise “Bayram- Burada turistler kültürü, tarihi ve do- halinde olduklarını belirterek, “Ama
     ların coşkulu ve neşe içerisinde ol- ğayı yaşamak istiyorlar. Bu turizmi  her şeye rağmen pastanın bölün- Meclis Başkan Yardımcısı İbra-
     masını arzu ediyoruz" diyerek söz- ön plana çıkararak devam etmemiz  mesi engellenemiyor. Birileri sürekli  him Nalbant, Arap turistlerin daha
     lerini şöyle sürdürdü:     gerekiyor. Geçmişte 10 bin Japon  kan kaybediyor. Buna karşılık alına- çok Yomra ilçesinde yoğunlaştığını
      "Döviz kurlarındaki hareketlili- bölgemizin kültürüne ve tarihine geli- cak ekonomik tedbirleri düşünmemiz  ifade ederek, “Yomra ilçemizde
                                                     yapımı süren alt geçidin süratle ta-
     ğin piyasalara yansımasında sade- yordu. Bunu yeniden canlandırmamız  gerekiyor Bu sistem ne kadar kalıcı  mamlanması gerekiyor. 2 yıldır de-
                     gerekiyor. Eko turizm için altyapımız
     ce Türkiye’ye bakmak doğru değil.  oluşmalıdır" diye konuştu. olacaktır belli değil. Oteller, araç  vam ediyor ve bu yıl turizm sezonu-
     Avrupa ve Amerika da ekonomik                kiralama ve inşaat sektöründe ciddi  na girdik. Ayrıca şehrimizde genel
     yönden bir sıklaştırmaya gidiyor. MECLİS ÜYELERİ GÖRÜŞLERİNİ  yatırımlar yapılıyor. Bu yatırımların  olarak bir trafik sorunu yaşanmak-
     Bunun yanı sıra Amerika ve Çin’in     PAYLAŞTI       biraz daha bilinçle ve geleceğe bakı- tadır. Turizm sezonunda turistlerin
     ticarette işbirliğine gitmesinin ilk et- Bayramlaşma töreninde daha  larak yapılması gerekmektedir. Bu şu  şehir merkezine girişlerinde sorun
     kileyeceği ülkelerin başında bizim  sonra TTSO Meclis Başkan Yardım- anda Trabzon’un kanayan yarasıdır.  vardır. Şehir girişlerinin rahatlatıl-
     gibi gelişmekte olan ülkeler var.  cısı İbrahim Nalbant, yönetim kurulu  Fizibilitesi yapılmadan yatırımlar ya- ması için trafiğin yeniden düzenlen-
     İnanıyoruz ki hükümetimizin eko- muhasip üyesi Özcan İlaslan, yönetim  pılıyor. Kulak dolgunluğu ile yatırım  mesine ihtiyaç duyuluyor” dedi.
     nomi kurmayları gerekli tedbirleri  kurulu üyesi Kadem Çakıroğlu, meclis  yapılır oldu.” diye konuştu.
                                                       Meclis Üyesi Mehmet Çelebi
     alıyorlardır. Her zaman tetikte olup  üyeleri Cem Eyüboğlu, Bahattin Çe- Yönetim Kurulu Muhasip üyesi  de, Trabzon şehir merkezindeki İm-
     iç tedbirlerimizi almamız en uygu- lik, Ahmet Kazaz, Mehmet Çelebi ve  Özcan İlarslan ise, Trabzon’da 60’a  perial Özel Hastanesinin otopark
     nudur. Bu bakımdan herkesin gözü  Saim Adanur turizm sektörüne yöne- yakın belgeli otel olduğunu, 350’ye  sorununun çözümü için sona yak-
     kulağı açık olması gerekir.”  lik düşüncelerini dile getirdiler. yakın da belediye belgeli otel bulun- laşıldığını ifade ederek, “Hastane
        "BİZE DÜŞEN TURİZM     Meclis Üyesi Cem Eyüboğlu geçen  duğunu anımsatarak şunları söyledi: bitişiğindeki okul bahçesinin oto-
       SEKTÖRÜNÜN ÖNÜNÜ      sezona göre bu yıl yapılan rezervas- “Bunlara ilave olarak turizm sek- park olarak kullanılması konusunda
          AÇMAKTIR"       yonlarda bir miktar azalma olduğu- töründe kullanılan evler ve apart ko- yapılan proje bütün makamlara su-
      Başkan M. Suat Hacısalihoğlu,  nu, bu durumu biraz Türkiye’deki  naklama tesisleri bulunuyor Şu anda  nulmuştur. Bu konuda seçimlerden
     turizm sektörünün Trabzon, bölge  seçime biraz da Suudi Arabistan’daki  otellerdeki doluluk oranları 35-40  sonra Ticaret ve Sanayi odamızın
     ve ülke ekonomisi için büyük bir  gelişmelere bağladığını vurguladı. bandında seyrederken evlerdeki do- da desteğini bekliyoruz” dedi.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18