Page 12 - TTSO Mayıs 2018 Gazetesi
P. 12

12                       Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                Mayıs-Haziran2018            TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Trabzon'u değerlendirdi...


      "Iranlılar hazır bekliyor"
      Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-                                yapmamız lazım çünkü 1'e 10 ka-
     liği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcık-                             zanmanın şartı bu. Fındıkta kazan-
     lıoğlu, Trabzon-Erzincan hattının,                               cı başkasına veriyoruz. Onlar bizim
     güneyi liman üzerinden kuzeye                                 fındığımızla dünya markası oluyor,
     bağlayacağını belirterek, "İranlılar                              para kazanıyor. Aynı şekilde çayı
     bunu kullanmak için hazır bekliyor.                               da markalaştırmamız lazım" ifade-
     Trabzon-Batum demiryolu da oldu-                                 sini kullandı.
     ğu zaman Avrupa-Asya arası tek                                 Turizmin ise adeta altın yumurt-
     trenle geçilecek. TOBB olarak bu                               layan tavuk olduğunu belirten Hi-
     projeleri destekliyoruz" dedi.                                  sarcıklıoğlu, "Bir defa yatırım yap,
      Hisarcıklıoğlu, Yatırım Adası,                               ömür boyu kazandırsın. Trabzon
     Trabzon Havalimanı ikinci pisti,                               çok hızlı yol alıyor turizmde. 5 yıl
     Güney Çevre Yolu, Trabzon-Er-                                 önce 350 bin turist ağırlıyordu, şim-
     zincan Demiryolu, Akyazı Şehir                                di bu sayı yılda 3 milyona yükseldi
     Hastanesi, ikinci devlet üniversite-                             yani 5 yılda, 9 kat arttı. Sadece yaz
     si ve Zigana Tüneli gibi projelerin                             turizmi ile olmaz, yaz turizmine takı-
     Trabzon'un ortak gündemini oluş-                               lıp kalırsak Antalya'nın, Muğla'nın
     turduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu,                               deniziyle, kumuyla rekabet etmek
     TOBB olarak şehre Biyoteknoloji ve                                mümkün değil. Burada turizmi 12
     İnovasyon Merkezi yapacaklarını,                                yıla yayacak avantaj var. Örneğin,
     Trabzon'un daha fazlasını hak etti-                               Uzungöl neden bir kayak merkezi
     ğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, Avru-                              olmasın? Uzungöl'ü, UNESCO dün-
     pa'daki kriz, kuzey ve güney ülkele-                               ya kültür mirası listesine aldırmamız
     rindeki savaşa rağmen son 5 yılda                                lazım" diye konuştu.
     ihracatın Trabzon'da yüzde 44, iş
     yeri sayısının yüzde 21, istihdamın                                 Hisarcıklıoğlu,   Doğu
     ise yüzde 32 arttığını dile getirdi.                               Karadeniz'in cennet bir coğrafya
      Son 5 yılda komşuları arasın-                               olduğuna ifade ederek, "Trabzon,
     da en fazla teşvikli yatırım alan ilin                              Doğu Karadeniz'in lideri. Şimdi
     Trabzon olduğuna dikkati çeken  layan Hisarcıklıoğlu, "Dünya fındık  ıslah edilmeli. Eski ağaçların sökülüp  turizmde de liderlik yapmalı. Böl-
     Hisarcıklıoğlu, "Üstelik bu yatırım- üretim ve ihracatının yüzde 75'ini  yenilerinin dikilmesi lazım" değerlen- ge olarak turizmde birlikte çalışma
     ların yüzde 46'sı enerji sektöründe.  tek başına Türkiye yapıyor. 120 ül- dirmesinde bulundu.  yapılmalı. O zaman çok daha fazla
     İş yeri sayısı, istihdam ve yatırım,  keye fındık satıyoruz. Türkiye'nin  ÇAY VE FINDIK  turist çekilebilir ve böylece tüm böl-
     gelecekten umudun olduğu yerde  fındık ihracatının büyük bölümünü  MARKALAŞTIRILMALI   ge kazanır. Kongre ve kurvaziyer
     artar. İşte bu yüzden Trabzon'un  de Trabzon gerçekleştiriyor. Verim-          turizmi de çok önemli. Her ikisi için
     geleceği parlak" dedi.     liliği göz ardı etmemek lazım. Bizim  Hisarcıklıoğlu, sanayi potansiyeli- de Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
      Hisarcıklıoğlu, Trabzon'un tari- ağaçların verimi düşük. Ağaç başına  nin şimdikinin çok daha üstünde ol- çalışma yapıyor. Trabzon'un gele-
     hin her döneminde ticaret şehri ol- 80-100 kilo fındık elde ediyor. 350  duğuna işaret ederek, "Trabzon'da 4  ceği parlak. Trabzon'un potansiyeli
     duğunu anımsatarak, şöyle devam  kiloya kadar alma imkanı var yani  organize sanayi bölgesi var. Artık ih- de girişimci ruhu da var. Bunlar,
     etti:              çok çalışıp, az kazanıyoruz. Bahçeler  racat 1 milyar doların üzerinde. Ön- bütün taraflarla iyi değerlendirilme-
                                                     li" dedi.
                                     celikle tarım ürünlerini sanayi ürünü
      "Asya ile Avrupa arasındaki,
     Rusya ile güney ülkeleri arasında-             ma ön yeterlilik başvurusunda bulun- 6-SU YAPI MÜH + KMG PROJE
     ki ticaret buradan yapıldı. İran,  ERZİNCAN-TRABZON DEMİRYOLU  du. Ön yeterlik değerlendirmesi sonu- 7-TEMELSU ULUSL MÜH + ALT-
     Karadeniz'e buradan ulaşıyordu.  ETÜT-PROJE DANIŞMANLIK   cu yeterliği tespit edilenler arasından  YAPI MÜH
     O yüzden hep zengindi. Şimdi   İHALESİ ÖN YETERLİLİK   ön yeterlik şartnamesinde belirtilen
     aynı fırsat yeniden doğdu. Şimdi  BAŞVURULARI TOPLANDI   kriterlere göre sıralanmak suretiyle  8-TRANSTECH  ENGİNEERS
     bu coğrafyalar arasındaki ticarette  Erzincan-Trabzon  Demiryolu  kısa listeye alınarak teklif vermeye  INC + METRO PLAN MÜŞ + SAR
     demiryolunun öne çıktığı dönem.  (Altyapı) Etüt, Proje, Mühendislik ve  davet edilecektir. PROJE
     Trabzon-Erzincan hattı, güneyi li- Danışmanlık Hizmet Alımı İşi danış-             9-TÜMAŞ TÜRK MÜHENDİSLİK
     man üzerinden kuzeye bağlayacak.  manlık hizmeti işi için, ön yeterlilik  Söz konusu ihaleye ön yeterlilik  10-YÜKSEL DOMANİÇ
     İranlılar bunu kullanmak için hazır  başvuruları toplandı    başvurusu yapan firmalar şöyle;  11-YÜKSEL PROJE
     bekliyor. Trabzon-Batum demiryo- T.C Devlet Demiryolları İşletme- 1-RKA-AS PROJE
     lu da olduğu zaman Avrupa-Asya  si Genel Müdürlüğü’nün (TCDD)  2-MEGA MÜHENDİSLİK       İhale Yaklaşık 248 km Erzincan-
     arası tek trenle geçilecek. TOBB ola- 2018/148497 KİK numaralı Erzin- 3-MESCİOĞLU MÜHENDİSLİK Trabzon Demiryolu (Altyapı) Etüt,
     rak bu projeleri destekliyoruz."  can-Trabzon Demiryolu (Altyapı)  4-OV ARUP PARTNERS + BOĞA- Proje, Mühendislik ve Danışmanlık
                                                     Hizmet Alımı işlerini kapsamakta-
      Tarımın, Trabzon'un olmazsa  Etüt, Proje, Mühendislik ve Danış- ZİÇİ PROJE      dır. İşin süresi yer tesliminden itiba-
     olmazlarından olduğunu vurgu-  manlık Hizmet Alımı İşi danışmanlık
                      hizmeti ön yeterlilik ihalesine 11 fir- 5-PROYAPI MÜHENDİSLİK ren 540 takvim günüdür.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17