Page 5 - TTSO Mart 2018 Gazetesi
P. 5

Mart 2018                    Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                        5
      Trabzon  Ticaret  ve  Sanayi
    Odası’nda yapılan seçimler sonucun-
    da meclis başkanlığına yeniden M.
    Şadan Eren, yönetim kurulu başkanlı-
    ğına da yeniden M. Suat Hacısalihoğlu
    seçildi.
     EN ESKİ ÜYE NALBANT YÖNETTİ
      TTSO’da Nisan ayında yapılan
    meslek komitesi ve meclis üyesi seçim-
    lerinin ardından oluşan meclis üyeleri,
    meclis başkanlık divanı, yönetim kuru-
    lu, disiplin kurulu ve TOBB delegelerini
    seçti. TTSO toplantı salonunda yapılan
    seçimleri en eski üye sıfatıyla H. İbra-
    him Nalbant yönetti. Nalbant, açılışta
    yaptığı konuşmada, “TTSO büyük bir
    camia. Bu çatı altında eski üyelerimizin
    tecrübeleri ile genç arkadaşlarımızın
    heyecanını ve dinamikliğini birleşti-
    rip güzel projelere imza atacağımıza
    inancımız tamdır. Bu hem iş dünyası
    hem de ilimizin ekonomisi için yeni bir
    soluk olacaktır. Yani sonuçta elbirliği
    ile kazanan Trabzon’dur. Bu duygular-
    la görevine devam eden ve yeni seçilen
    meclis üyelerimize başarılar diliyorum”
    dedi.
     MECLİS BAŞKANLIĞINA YENİDEN
         EREN SEÇİLDİ
      TTSO meclis başkanlık divanı se-
    çimlerinde M. Şadan Eren’in listesi 41,
    Alper Bektaş’ın listesi 33 oy aldı. Bu
    sonuçla M. Şadan Eren yeniden mec-
    lis başkanı seçilirken, meclis başkan
    yardımcıları H. İbrahim Nalbant ve
    Ertuğrul Doğan, meclis kâtip üyesi ise
    Ali Birinci oldu.
      YÖNETİM KURULU BAŞKANI
      YENİDEN HACISALİHOĞLU
      TTSO seçimlerinde yönetim kurulu
    başkanlığına ise yeniden M. Suat Ha-
    cısalihoğlu seçildi. Hacısalihoğlu’nun
    listesi 40, Erkut Çelebi’nin listesi ise 33
    oy aldı. M. Suat Hacısalihoğlu başkan-
    lığındaki yeni yönetim kurulu şu isim-
    lerden oluştu:
      Başkan: M. Suat Hacısalihoğlu. Yö-
    netim Kurulu asıl üyeleri: Halil Yaroğlu,
    Ali Uzunalioğlu, Mustafa Zihni Serdar,
    Özcan İlarslan, Kadem Çakıroğlu, Mu-
    rat İskender, Tolga Avcı, İlyas Bektaş,
    Güven Küçükosman, Murat Zeki Solak Eren: "Meclis Olarak            Hacısalihoğlu: "Şehrimiz
     TOBB GENEL KURUL DELEGELERİ    Görevimiz Trabzon’a             İçin Birlikte Çalışacağız"
         BELİRLENDİ
      TTSO genel kurulunda belirlenen    Hizmettir"               TTSO Yönetim Kurulu başkanlığına 4 yıl için yeni-
    TOBB Genel Kurulu Asıl delegeleri ise                      den seçilen M. Suat Hacısalihoğlu, teşekkür konuşma-
    şu isimlerden oluştu:         TTSO Meclis Başkanlığına yeniden seçilen M.  sında şu ifadeleri kullandı:
      M. Şadan Eren, Salim Önel, Davut  Şadan Eren ise konuşmasında: “74 üyeli mecli- “Gelecek dönemde de şehrimizin ve ülkemizin
    Bozkurt, Dündar Ayyıldız, Ahmet Ka- simizle görevimiz Trabzon’a hizmettir. Hizmet  menfaatleri doğrultusunda, Trabzon’un ekonomik, sos-
    zaz, Hüseyin Yılmaz, Şaban Bülbül,  yarışında haliyle içimizden belli kişilere görev
    Rüştü Çakır, Aydın Kanber, Cem Eyü- veriliyor. İrade bizden yana oluşmuştur. Oy ve- yal ve kültürel yönden gelişmesi için çaba sarf edece-
    poğlu, Ayhan Mazlum, Onur Sağır.  renlere de vermeyenlere de teşekkür ediyoruz. 74  ğiz. Bu doğrultuda bizlere gösterilen teveccühe teşek-
                                             kür ediyorum. Bu yarış hiçbir zaman karşıt bir yarış
      DİSİPLİN KURULU BELİRLENDİ   kişiyle Trabzon’a hizmet etmeye talibiz. Yıllardır  değildir. Her şey burada bitmiştir. Bundan sonra hep
      TTSO genel kurulunda Disiplin Ku- bu böyle olmuştur. Seçimler heyecanlı olur, ama  birlikte, şehrin ekonomisinin gelişmesi için beraber ça-
    rulu Asıl üyeleri ise şu isimler oldu: bittikten sonra hiç kimse kim kime oy verdi hesabı  lışacağız. Bugünkü yarışın gerçekten şehir adına hayır-
      Ahmet Çakır, Tayfun Sezeroğlu,  yapmaz. Arkadaşlığını dostluğunu yürütür. Şimdi  lı olduğunu düşünüyorum. Tüm camiaya hayırlı uğurlu
    Selam Kongur, İzzet Tuna, Özbakır  de böyle olacak.”            olmasını diliyorum.”
    Ofluoğlu, İntizam Seyda Durgun.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10