Page 2 - TTSO Mart 2018 Gazetesi
P. 2

2                        Trabzon Ticaret www.ttso.org.tr                    Mart 2018      Her seçim yeni bir enerjidir..
      Camiamız bu yenilikten enerji-
     den istifade ederek yoluna devam
     edecektir.           kurumlar üyelere, ülkeye hizmet yer-
                      Ticaret ve Sanayi Odaları gibi
     1. Sayfadan devam zin dört bir yanında saygın bir ye- leridir.
      Trabzon Ticaret ve Sanayi Oda-
     sı büyük bir camiadır.
      Köklü bir tarihimiz var, ülkemi-
                      Arkadaşlarımızın arasında olan
                     da hizmet yarışıdır. Ülke sevdasıdır.
     rimiz var.
                      Bu sevdayı fazlasıyla taşıdığına
      Uluslararası camialarda güçlü
     bir sesimiz var.
                     lerimiz ve meclis üyelerimize ne ka-
      Yeni meslek komitelerimizde ve  inandığım üyelerimiz, meslek komite-
     meclisimizde görev alan çok kıymet- dar teşekkür etsek azdır.
     li arkadaşlarımız var. Her sektörden  Bu camia gelenekleri olan bir ca-
     çok değerli tüccarlarımız, iş adam- miadır. 1884 yılında kurulmuş ülke-
     larımız, sanayicilerimiz var. Bunlar  mizin en eski ve tecrübeye sahip oda-
     bizim zenginliğimizdir.     ları arasında ilk sıralardadır.
      Bu zenginliğimizi yeni dönemde  Odamızın sahip olduğu bu köklü
     görmek isteyen üyelerimiz camiamı- tecrübe ve deneyim kuşaktan kuşağa,
     za yakışır bir çalışma kadrosu oluş- üyeden üyeye, meslek komitelerinden
     turmuştur.           meslek komitelerine, meclis üyelerin-
      Camiamızın birliği, beraberliği  den meclis üyelerine, yönetim kurulu
     şehrimizin, ülkemizin geleceği için- üyelerinden yönetim kurulu üyelerine,
     de önemlidir.          başkanlardan başkanlara aktarılan
      Her dönem, her zaman birlikte  bir gelenektir.     ederek odamıza, üyelerimize, şehri- rımızı meslek komitelerine ve mecli-
     çalışan bir camia olduk, olmaya da  Bilgi, birikim, tecrübe, enerji.. mize ve ülkemize biraz daha hizmet  simize gönderdi.
     devam edeceğiz.          Yeni döneme merhaba derken ih- etmeye gönülden kendilerini adama- Şimdi meclisimiz 2018 - 2022
      Önümüzdeki dönemi kucakla- tiyaç duyduğumuz bu değerleri faz- ları en büyük gücümüzdür. çalışma döneminde hizmet bayra-
     yan, bütünleştirici olan bir anlayışla  lasıyla temsil eden arkadaşlarımızın  Oda üyelerimiz; her biri ayrı bir  ğını daha da ileriye taşıyacağına
     çalışmalarımız devam edecek.  işlerinden, zamanlarından fedakârlık  değerde ve kıymette olan arkadaşla- inancım tamdır.     TTSO heyetinden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na ziyaret       Trabzon Ticaret ve Sanayi  söyledi:          ları iletiriz. TOBB gerek sorunların  başkana başarılar diliyoruz. O var-
     Odası Meclis Başkanı M. Şadan  “Bildiğiniz gibi tüm Türkiye’de  çözümü gerekse de kanunlaşması  sa ekonomi gelişir o yoksa ekonomi
     Eren, Yönetim Kurulu Başkanı M.  oda ve borsa seçimlerimiz oluyor.  gereken konular varsa geniş kapsam- istediğimiz gibi olmaz. Ülkenin eko-
     Suat Hacısalihoğlu, meclis başkan- Yeniliktir seçimler. Demokrasinin ge- lı çalışmalar yapar. İlgili bakanlara,  nominin gelişmesi doğrultusundaki
     lık divanı ve yönetim kurulu üyeleri,  reği. Bu doğrultuda da bizler Trabzon  başbakanımıza iletilir. Hatta ekonomi  gayretlerde bizler de her zaman
     Türkiye Odaları ve Borsalar Birliği  olarak seçimleri tamamladık. Sonuçta  şurasında sayın cumhurbaşkanımı- yanında olacağız.”
     Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu  da seçim geride kaldı. Artık önümü- za iletilir. Bugüne kadar odamız ve  Bu arada Cumhurbaşkanı Recep
     makamında ziyaret etti.     ze bakıyoruz. Seçimlerdeki asıl amaç  borsamızdan hangi sorun gelmişse  Tayyip Erdoğan’ın Doğu Karadeniz
      TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,  geleceğe dönük hizmet yarışıydı. Biz  veya taleplerimiz olmuşsa Rifat be- gezilerinde çekilen fotoğraflardan
                                     yin başkanlığında tüm sorunlarımızın
     yeni dönem çalışmaları için meclis  de bu hizmet yarışında söz vererek  tamamının çözüldüğünü söyleyebili- oluşan ve gazeteci Ömür Avcı tara-
                     öne çıktık. Bizler şehrimizin ülkemizin
     başkanlık divanı ve yönetim kurulu  gelişmesi doğrultusunda, ekonominin  riz. Önemli olan bu taleplerin doğru  fından hazırlanan “Baba ocağına
     üyelerine başarılar dileyerek, hayır- gelişmesi, ticaretin büyümesi konu- iletilmesi konusuydu. Başkanımızın  seyahatler” isimli fotoğraf albümü
     lı olsun dileklerini iletti.  sunda projeler geliştiririz. Şehrin ve  gerçekten tecrübesiyle ve bugüne ka- de Trabzon heyeti tarafından TOBB
      Başkan Hacısalihoğlu, ziyaret  bölgedeki ticaretin sorunların çözümü  darki özverili çalışması ile sorunların  Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na
     sonrası yaptığı açıklamada şunları  konusunda da TOBB’a bütün sorun- çözüldüğünü görüyoruz. Biz sayın  hediye edildi.


                                        Grafik - Tasarım - Hazırlık      Baský:
       Trabzon Ticaret Gazetesi       Yayın Kurulu         Hacer Yavruoğlu       İber Matbaacılık ve Amb. San.
           Sahibi            Tolga Avcı          Tel: 0462 300 30 03         Tic. Ltd. Şti.
     Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası adına  Özcan İlarslan
        Yönetim Kurulu Başkanı                   Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý    2 Nolu Gazipaşa Sk.
       M. Suat Hacısalihoğlu        Yazı İşleri Müdürü    Pazarkapı Mh. Sahil Cd. No: 3 Trabzon İskenderpaşa Mh. No: 4
                          Aydýn Topcu       Tel: 326 80 70 (4 Hat) Faks: 321 88 77  Tel: 0462 321 72 36
   1   2   3   4   5   6   7